A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Lakossági felhívás ! - Válasz közérdekű bejelentésre

2019. február 14. napján közérdekű bejelentés érkezett Jászapái Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez, amelyre adott választ az alábbiakban tesszük közzé.

Jászapáti Város Polgármestere
5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.; Pf.: 28.
Tel.: 57/540-100; Fax: 57/440-338; www.jaszapati.hu; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyiratszám: JAP-VEZ/23-2/2019
Ügyintéző: dr. Tóth Nóra
Elérhetőség: 57/540-100/109-es mellék,
06-30-173-4694

Tisztelt Cím!

 

Tárgy: Közérdekű bejelentésre adott válasz

 

 

Hivatkozva a 2019. február 14. napján kelt és aznap kézhez vett „Beadvány” megnevezésű levelében foglaltakra, az alábbiakat adom elő:

Beadványát közérdekű bejelentésnek minősítem a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Pktv.) 1. § (3) bekezdése alapján, annak kivizsgálására a Pktv. 2. § (1) bekezdése szerinti határidőben került sor, igazodva az Ön által megfogalmazott észrevételek, kérdések sorrendjéhez.

 

1. A város közbiztonságának helyzete, lakatlan házak elbontása

Jászapáti területén negyvenkilenc darab közterületi térfigyelő kamera található. A közterületi térfigyelő kamerák üzemeltetését és karbantartását az Önkormányzat vállalkozói szerződés keretében szerződött partnerével végzi. A kamerák a törvényi előírásoknak megfelelően, a törvényileg meghatározott ideig tárolják a felvételeket, melyeket nyomozati vagy felderítési eljárás keretében a rendőrség illetékes munkatársai vagy a közterület felügyelet játszhatja vissza. A kamerák képének folyamatos megfigyelésére, az élő képek megelőzési céllal történő megfigyelésére a rendőrségnek, illetve a közterület-felügyeletnek jelenleg lehetősége nincsen, így a közvetített élőképek megfigyelése nem biztosított. Az önkormányzat elkötelezett a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetése és biztosítása mellett, így anyagi forrásainak figyelembevételével folyamatosan fejleszti és bővíti a rendszer elemeit. Az idei évben megvalósuló új rögzítő és kommunikációs központ lehetőséget fog biztosítani a további kamerák rendszerbe csatolására, a kamerákkal megfigyelt területek bővítésére. A közterületi térfigyelő kamerák működőképességének ellenőrzése, azok karbantartása és tisztítása a vállalkozó szerződésben foglaltak szerinti történik.

A kamerarendszer üzemeltetésén túl az Önkormányzat a település közterületi rendjének hatékonyabb védelméről a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán belül működtetett közterület-felügyelet útján gondoskodik, jelenleg egy fő közterület-felügyelő alkalmazásával. A megüresedett közterület-felügyelői álláshelyet pályázat útján kívánja betölteni az önkormányzat, az utolsó pályázási időszakban azonban nem érkezett megfelelőnek minősíthető pályázat. A közterület-felügyelők egyebekben nem jogosultak eljárni olyan ügyben – például lopás, rablás kivizsgálásában, a feltételezett elkövetők felelősségre vonásában –, amely a különböző jogszabályokban lefektetett hatásköri szabályok alapján más szerv (rendőrség, ügyészség, bíróság) hatáskörébe tartozik.

A beadványában megjelölt bűnügyi statisztikák felülvizsgálatára önkormányzatunknak nincs hatásköre, Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben felülvizsgálja a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját.

A lakatlan házak elbontásával kapcsolatban megjegyzem, hogy a járási hivatal mint építésfelügyeleti hatóság rendelheti el az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, az építmény lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti. Az önkormányzat csak abban az esetben járhat el, amennyiben a késedelem elháríthatatlan kárral járna, ugyanakkor a határozat végrehajtása jogszabályváltozás következtében a nemzeti adó- és vámhivatal hivatal hatáskörébe tartozik.

 

2.Orvosi praxisok betöltése

Ebben az évben valóban lesznek személyi változások az egészségügyi alapellátásunkban. Időrendben haladva: április 30-ával a fogorvosok nyugdíjba vonulnak. Mindkét álláshelyre sikerült utódot találni. Az „ANTSZ”-el és az „OEP”-el már folynak a tárgyalások. A szerződéskötést ezek megelőzik. Ha rendkívüli esemény nem jön közbe a fogorvosi ellátás egyetlen munkanap kiesés nélkül folyamatos lesz továbbra is.

A jelenleg praktizáló háziorvosok közül 3 fő már jelenleg is több éve nyugdíjasként látja el körzetét. Ebből egyikük 47 év munkaviszony után, nyugdíj mellett dolgozik jelenleg is már több éve. Nem tervezi belátható időn belül a praxis felhagyását. A másik – jelenleg szintén nyugdíj mellett praktizáló orvos - augusztus 31-ig marad. Ezt a praxist saját elmondása szerint több év óta hirdeti eladásra, átadásra, de eddig alkalmas és megfelelő utód nem jelentkezett. A praxisjogot átadja az önkormányzatnak. Ha addig nem sikerül utódot találni, akkor helyettesítéssel kényszerülünk ellátni a körzetét. A harmadik szintén nyugdíj mellett dolgozó orvos december 31-ig marad. Ő is számos hirdetést adott már fel eddig eredménytelenül.

Tehát a beadvány 2. pontban foglalt megszűnés egyik praxis esetében sem fog megvalósulni, egyik praxis sem szűnik meg. A bejelentkezett lakosokat folyamatosan el fogják látni erre jogosított, képzett és alkalmas orvosok.

Hogy a nyugdíjba vonultak elköltöznek-e az magánügy, de nem elköltözésük miatt változik az ellátó orvosok személye. Tehát ellátás nélkül nem marad egyetlen lakos sem. Hiszen eddig is minden orvos területi ellátási kötelezettséggel állt szerződésben és ez továbbra is így lesz. Az egészségügyi alapellátás az önkormányzatok kötelezettsége, aminek eleget is fog tenni.

A sorszám kiadó automata hibáját elhárítottuk, működik. Nem a meghibásodás teszi „rémálommá” a várakozást, hanem egyes – egyre szaporodó számú – beteg, vagy kevésbé beteg várakozó viselkedése.

A következő lépéseket tettük eddig, hogy a praxisok ne maradjanak üresen: mintegy 2-3 éve konkretizálódtak az időpontok. Azóta több alkalommal adtunk fel hirdetéseket az Országos Alapellátási Intézetnél, az orvosegyetemeknél és háziorvosi tanszékeiknél, tudományos és szakmai folyóiratokban, újságokban, internetes orvosi-, egészségügyi fórumokon, külföldi (erdélyi) hirdetési felületeken és egyetemen, valamint minden hozzáférhető, alkalmasnak tűnő módon. Az országgyűlési képviselő is próbál segíteni, a központi ügyeletet ellátó cégek vezetőit is mozgósítottuk, hiszen nekik sok szóbajöhető személlyel van kapcsolatuk. A városban korábban működött svájci-magyar Alapellátás fejlesztési Modellprogram és a jelenleg is működő EFOP 1.8.2. által érintett mintegy 150-200 fő egészségügyi dolgozót is bevontuk a keresésbe. Eddig a legsürgetőbb – fogorvosok – utódlását sikerült megoldani. Továbbra is folytatjuk a keresést.

Ismert, hogy a kormányzat minden anyagi és egyéb ösztönzése ellenére 300-400 praxis áll (tartósan) üresen Magyarországon.

 

3.Gondozatlan városkép

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és közterületek tisztán tartásáról szóló 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az ingatlantulajdonos feladata az ingatlan járdának, járda hiányában egy méter széles területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése. A Rendelet 21. § b) pontja értelmében mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése az ingatlantulajdonos feladata. A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 11/2014. (VII. 25.) számú rendelet 9/A. §-a szerint a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a fentiekben részletezett kötelezettségeinek nem tesz eleget. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (6) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi azt a személyt, aki kötelezettségének önként nem tesz eleget.

A fenti jogszabályi hivatkozásoknak megfelelően 2018-ban közel 60 esetben küldött ki a Jászapáti Polgármesteri Hivatal felszólítást gazos, gondozatlan, szemetes telek vonatkozásában, melyek közül 29 esetben a felszólítás eredményesnek bizonyult. Eredménytelen felszólítás esetén megindul az eljárás, melyről értesítjük az érintett felet, illetve nyilatkozattételre hívjuk fel. Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tesz eleget, az végrehajtható. A végrehajtást az állami adóhatóság foganatosítja. 2018-ban 10 esetben volt szükség végrehajtási eljárás megindítására.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196. §-a tartalmazza a köztisztasági szabálysértésre vonatkozó rendelkezéseket, ekként aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el. Szabálysértési eljárás lefolytatására a járási hivatal rendelkezik hatáskörrel, ugyanakkor a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. §-a rögzíti a hulladékgazdálkodás rendjének megsértésével kapcsolatos rendelkezéseket, az eljárás lefolytatására az önkormányzat nem rendelkezik hatáskörrel.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek körül összegyűlt szemetet minden reggel elszállítja az önkormányzat a közmunkaprogram keretein belül, az önkormányzat az idei évben öt darab kamerát helyez ki a szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez.

 

4.Belterületi utak állapota, parkolás

Jászapáti Város Önkormányzata 2017. júniusában fogadta el az útépítési, fenntartási, üzemeltetési szakmérnök által elkészített „Jászapáti város helyi útjainak kezelői szabályzata” című dokumentumot. A Képviselő-testület a kezelői szabályzatban rögzített feladatok végrehajtását a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. feladatkörébe utalta. A kezelői szabályzat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal készült el, tartalmazza az utak karbantartására, ellenőrzésére vonatkozó előírásokat is.

Ugyanebben az időben készült el a település forgalmi rendjének felülvizsgálata, amely meghatározta, hogy mely kereszteződésekben, milyen táblákat kell kihelyezni, milyen felfestéseket kell alkalmazni, hol hiányoznak, hol kell pótolni azokat. Lakossági kérelem önkormányzati utak burkolatfestésére vonatkozóan hivatalunkba az elmúlt évben nem érkezett.

Önkormányzatunk természetesen tisztában van a település útjainak állapotával, hiszen rendszeresen végez bejárásokat, ahol többek között a kátyúk veszélyességét, a táblák meglétét ellenőrzi. A feltárt hibák a kezelői szabályzatban foglaltak szerint, fontossági sorrendben kerülnek javításra. Megjegyzem ugyanakkor, hogy - ahogyan az előző pontból is kitűnik - a közutak ingatlanok előtti karbantartása (járda, zöldfelület, árok tisztítása) az ingatlan tulajdonosának kötelessége.

A parkolási gondok enyhítése érdekében az önkormányzat az idei évben két parkoló kiépítését tervezi, melyek építési engedélyei már rendelkezésre állnak, az ehhez szükséges forrást elkülönítette a költségvetési rendeletben. Tizenegy darab parkoló kerül megépítésre az Árvai utcában és tíz darab parkoló a Damjanich úton.

A dr. Szlovencsák Imre út 48-as iskola előtti szakasza és a Táncsics út is állami tulajdonban van. Azokon parkolókat kialakítani sem a tulajdonviszonyok, sem az út geometriája miatt nem tud önkormányzatunk.

Az önkormányzat minden évben különít el forrást az utak karbantartására és felújítására, a gépjárműadó önkormányzatnál maradó hányadán felül is biztosít fedezetet a munkálatokra, illetve minden évben nyújt be pályázatot állami források megszerzése érdekében is.

 

5.Kóbor ebek befogása

Jászapáti Városi Önkormányzat 2011. február 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamra megbízási szerződét kötött helyi vállalkozóval a Jászapáti város belterületén fellelhető kóbor ebek befogásával és szakszerű elhelyezésével kapcsolatos feladatok elvégzésére. A feladatellátást az önkormányzat és a lakosság sem találta megfelelőnek, mert a vállalkozó nem tudta bemutatni a megbízási tevékenység jogszerű elvégzéséhez szükséges iratokat, engedélyeket, így a szerződés felmondása mellett – a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre irányadó szabályok szerint - ajánlatot kért a gyepmesteri feladatok ellátására. Jászapáti Városi Önkormányzat 84/2016. (IV.14.) számú határozatával a gyepmesteri feladatok ellátására 2016. április 21-től határozatlan időre a legkedvezőbb alánlatot adó hevesi vállalkozót bízta meg, aki rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel.

 

6.A fenti feladatok ellátására anyagi fedezet biztosítása

Az önkormányzat a kötelező feladatok ellátását a 2018. évre vonatkozó költségvetésében biztosította.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét és elfogadását.

Jászapáti, 2019. március 13.

 

Üdvözlettel,
Farkas Ferenc
polgármester

 

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100