A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Apáti Kártya Szabályzat

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2011./VII.1./ rendelete az Apáti kártyáról

Jászapáti Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. BEVEZETŐ RÉSZ
1. Apáti kártya
1.§
(1) Az Apáti kártya Jászapáti Város Önkormányzata által a város lakói számára kibocsátott kedvezményekre jogosító kártya.
(2) Az Apáti kártya vonalkóddal, chippel ellátott műanyag kártya, mely tartalmazza a kártyabirtokos nevét, lakóhelyét a kártya sorszámát.
(3) Az Apáti kártya megjelenését a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.
(4) Az Apáti kártya használatának részletes szabályait a rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.
2.§
(1) Az érvényességi idő lejártát követően a kártyát a további használathoz érvényesíteni kell.
(2) Az érvényesítés az érvényesség évét tartalmazó hologramos bélyeg felragasztásával történik.
(3) Az Apáti kártya érvényessége a kibocsátás évében a kibocsátástól kezdődően december 31-ig tart.
(4) Az Apáti kártya a naptári éven belül január 1-től december 31-ig jogosít kedvezmények igénybevételére . A kiadástól számított négy év eltelte után az igénylő új kártya kiállítását kérheti.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2.Apáti kártya jogosultság
3.§
Apáti Kártyára jogosult az a 14. életévét betöltött személy, aki jászapáti lakóhellyel rendelkezik.
4.§
Az Apáti kártya kizárólag a kártyabirtokos részére biztosítja a kedvezmény igénybevételét A kártya másra nem ruházható át.3.Apáti kártya elfogadóhelyek
5.§
(1) Apáti kártya elfogadóhelynek bármely jászapáti székhelyű, vagy jászapáti telephellyel rendelkező, Jászapátin működő vállalkozás jelentkezhet írásban Jászapáti Város Polgármesteri Hivatalában. Az Apáti kártyához való csatlakozás minden esetben ingyenes. Az elfogadóhelyek Jászapáti Város Önkormányzatával megállapodást kötnek, amelyet a polgármester ír alá. A megállapodás tartalmazza az elfogadóhely által nyújtott kedvezmények fajtáját és mértékét.
(2) Az Apáti kártya elfogadóhelyek a kártya emblémáját jól látható helyen kötelesek elhelyezni. Az Apáti kártya emblémáját a rendelet 3. számú függeléke tartalmazza.
(3) Az elfogadóhelyekről és a kedvezmények köréről az önkormányzat a város honlapján, a helyi újságban, a polgármesteri hivatalban elhelyezett faliújságon, helyi elektronikus médiában folyamatosan tájékoztatja a lakosságot. 
(4) Az Apáti kártya igénylése, kibocsátása

6.§
(1) Apáti kártyát az erre a célra rendszeresített igénylőlapon a polgármesteri hivatalban lehet igényelni, az igénylőlapot a rendelet 4.számú függeléke tartalmazza. A kártya igénylése során a személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas okmányra van szükség, amely igazolja, hogy az igénylő megfelel a jogosultsági feltételeknek. Az igénylő jogosultságát a polgármesteri hivatal, jegyző által kijelölt szervezeti egysége ellenőrzi.Az igénylőlap átvételét követően a kártyát 5 munkanapon belül el kell készíteni, és az igénylőnek át kell adni.
(2) Az Apáti kártya előállításának költségeit az igénylő viseli. Az igénylő minden új kártya előállításáért 500 Ft-ot, a kártya érvényesítéséért 50 Ft-ot köteles fizetni.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7.§
Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.

Pócs János sk.                                                                                     Bíróné Dr. Boros Anikó sk.
Polgármester                                                                                        Jegyző

A rendelet 2011. június 30. napján kerül kihirdetésre.
Biróné dr. Boros Anikó
jegyző


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100