A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Andrási István - elnök

Pallagi Imréné - elnökhelyettes

Mihályiné Faragó Éva

Demény Márk

Kállai János

 

5. számú melléklet a 17/2019. (X. 25.) rendelethez

A bizottságokra átruházott hatáskörök

I. PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

 1. 1.Véleményezi:
  1. az önkormányzati saját bevételi források körét, a részesedés mértékét meghatározó, ezekkel kapcsolatos előterjesztéseket,
  2. az önkormányzatot érintő adókkal kapcsolatos tevékenységet,
  3. az önkormányzat vagyonával való gazdálkodást,
  4. az önkormányzati intézmény alapítását, összevonásának és megszüntetésének indokoltságát,
  5. az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaság alapítását, belépés, összeolvadás, kilépés és megszűnés indokoltságát,
  6. az önkormányzat gazdasági társaságának vezetői állásra, valamint a könyvvizsgáló álláshelyre kiírt pályázatot, és a vezető, illetve a könyvvizsgáló személyére vonatkozó javaslatot,
  7. az önkormányzat gazdasági programját,
  8. az önkormányzati vagyon felmérését, nyilvántartásba vételét, a törzsvagyon kimutatását, a vagyonátadás lebonyolítását,
  9. a vagyon hasznosítását, a tulajdonosi jogok gyakorlásának formáját és eszközeit,
  10. a vállalkozás indítását, illetőleg az abban való részvételt,
  11. az önkormányzati vagyont érintő gazdálkodó szervezetek, vállalkozók által benyújtott kérelmeket, megkereséseket,
  12. a pályázati források, valamint egyéb állami támogatások igénylésével kapcsolatos előterjesztéseket, és ehhez kapcsolódó beruházási koncepciókat,
  13. az önkormányzat idegenforgalmi rendeltetésű fejlesztéseire, beruházásaira, az idegenforgalmi rendeltetésű vagyontárgyainak hasznosítására vonatkozó előterjesztéseket,
  14. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv, valamint ezek módosítási tervezetét, a településszerkezeti terv és módosítási tervezetét,
  15. a városfejlesztési és üzemeltetési területet érintő pályázatok benyújtására vonatkozó előterjesztéseket, szakmai anyagokat,
  16. a vállalkozásélénkítő, munkahelyteremtő, ipari parkot érintő előterjesztéseket,
  17. az önkormányzat által alapított költségvetési szerveknél a közbeszerzésekről rendelkező törvény, valamint az önkormányzat által elfogadott közbeszerzési szabályzat előírásainak betartását, a közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendjét, a versenyeztetés tisztaságát, az esélyegyenlőség biztosítását,
  18. a közrend-közbiztonság helyzetéről készített beszámolót.
 1. 2.Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek:
  1. a polgármester, a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményére, költségátalányára, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítására,
  2. városfejlesztési, vállalkozás-fejlesztési és munkahely-teremtési elképzelések, koncepciók előkészítésére, kidolgozására, végrehajtására,
  3. a közterületi használati, bérleti, kommunális és közüzemi díjak, piac, vásár helyhasználati díjak, parkolási díjak mértékére,
  4. a Jászberényi Rendőrkapitányság Jászapáti Őrsparancsnokával közreműködve a bűnmegelőzési stratégára, melynek során együttműködik a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, Polgárőrséggel.
 1. 3.Pénzügyi, Gazdasági Bizottság:
  1. Nyilván tartja és ellenőrzi a polgármester, alpolgármesterek és a képviselők vagyonnyilatkozatát.
  2. Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének, méltatlanságának megállapítására irányuló kezdeményezést kivizsgálja.
 1. 4.A Pénzügyi, Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök:
  1. Ellátja a Képviselő-testület által elrendelt titkos szavazással kapcsolatos feladatokat.
  2. Pályázat benyújtásának időszakában, amennyiben fedezetet kell az önkormányzatnak biztosítani, a pályázat elbírálásához szükséges fedezetről (ingatlan, bankgarancia) a bizottság dönt.
  3. Ellátja a lakásrendelet szerit a hatáskörébe utalt feladatokat.
  4. Az éves költségvetési rendeletben meghatározott pénzeszközök elosztásáról – a költségvetési rendeletben meghatározott célokra – pályázat útján határoz.
  5. Személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti kérelmek, személyi térítési díj összegének vitatása, elengedésére vonatkozó kérelem, illetve az ellátás megszüntetése ügyében hozott döntések elleni fellebbezések elbírálása.
  6. Első személyi tulajdonú lakás építésének, vásárlásának támogatása.
  7. Az elidegenítési és terhelési tilalommal vagy jelzálogjoggal érintett önkormányzattól megvásárolt lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a hitel felvételéhez hozzájárulás megadása. 
  8. Első személyi tulajdonú lakás építésének, vásárlásának támogatása során elidegenítési és terhelési tilalommal vagy jelzáloggal érintett ingatlan esetében a hitel felvételéhez hozzájárulás megadása.  
  9. Az önkormányzati hatáskörbe tartozó lakhatáshoz nyújtott támogatás, hulladékszállításhoz nyújtott támogatás elbírálása.

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100