hétfő, július 23, 2018

A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2018. július 09-én /hétfőn/ 16.00 órára rendkívüli ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.Rendeletek

1./ A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 17/2013.(VI.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

II. Előterjesztések

1./„Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesületbe való csatlakozásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ A „Sportöltöző építése” tárgyú közbeszerzési eljárás fedezetének megemeléséről az eljárás eredményessége érdekében

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ A „Sportöltöző építése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú „Humán kapacitás fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó minőségi szolgáltatásfejlesztés és tehetséggondozás témakörében előadások, tréningek megtartására

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./A VP6-19.2.1-48-7-17 kódszámú „Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című pályázaton való részvételről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ A Tiszamenti regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemei bérleti díjának módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ Az Önálló Óvodai Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ „Épületfelújítás Esély Otthon programhoz kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Zárt ülés:

1./Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás keretében megállapított összeg miatti fellebbezés előterjesztéséről

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

2./ Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti intézményvezető -magasabb vezető- állására kiírt pályázat elbírálásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./A Jászapáti, István király út 3. szám 1.emelet 2. ajtó (2801/2/A/8. hrsz) alatt található önkormányzati tulajdonú, 57 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelvű „Holcim” bérlakás bérbeadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Jászapáti, 2018. július 06.


Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

 

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága 2018. július 09-én /hétfőn/ 15.45 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti intézményvezető – magasabb vezető – állására kiírt pályázat elbírálásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 

Jászapáti, 2018. július 05.

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK, FIATALOK, FŐISKOLAI VAGY EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

(16-22 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY)

Jászapáti Város Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt keretében.

A Települési Ösztöndíjpályázat alapvető céljai első sorban,

  • hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget,

  • hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítását követő 3 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntesen részt vesz.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság

- 16-22 év közötti életkor

- Jászapáti állandó lakóhely

- Jászapátin működő középiskola tanulója vagy tanulói jogviszonnyal rendelkező egyetemi vagy főiskolai hallgató

- kiskorú esetén a törvényes képviselő által aláírt pályázati adatlap

- egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül (erről nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak)

Előnyt jelent:

  • 4.00 tanulmányi átlageredmény

  • nagycsaládban élő vagy egyedülálló szülő gyermeke

  • szociálisan hátrányos helyzet

A megítélhető átlagos támogatás összege: 100.000,-Ft/fő/30 hónap, félévente 5 egyenlő részletben (20.000,-Ft félévente) utalással.

Az összeg folyósítása folyószámlára történik.

Pályázat benyújtása:

  • kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázat kötelező mellékletei:

- Pályázati adatlap.

- Tanulói jogviszony igazolása.

- Előző félévi tanulmányi eredményről készült hitelesített igazolás.

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó egyéb más forrásból nem részesül ösztöndíjban.

- Motivációs teszt.

Hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).

A borítékra kérnénk ráírni: „EFOP 1.5.3. ösztöndíj pályázat 16-22 év közötti korosztály számára”.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a támogatás elbírálására, a Képviselő-testület által létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2018. július 27. A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.

Adatkezelés:

A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt adatait kezelje.

Jászapáti, 2018. július 4.

Jászapáti Város Önkormányzata

A pályázat kötelező mellékletei: LETÖLTÉS

Csakis a szervezett közösség válik alkotó erővé. Az ember egymagában elvész, míg a közösségben minden törekvés megtalálja a maga helyét, és együttesen hozzájárulnak minden egyén felemeléséhez, valamennyi közösség együttes tevékenysége pedig jobbá teszi életünket, aktív részvevői, alakítói lehetünk annak a környezetnek, amelyben élünk.

 

Közösséghez tartozni jó!

 

Ha az egyén a közösség javáért dolgozik, felemeli azt, és maga is felemelkedik vele együtt.” Aharon Appelfeld

 

Ha úgy érzed szeretnél aktív résztvevője, alakítója lenni a környezetnek, melyben élsz, szívügyednek érzed a település sorsát és vannak ötleteid, illetve szívesen részt vennél a közösségfejlesztési folyamatban, programok szervezésében, csatlakozz bátran!

 

Teremtsünk értéket, hiszen Mindannyiunkon múlik!

 

A programokat a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003 azonosítószámú,

 

Helyi közösségek fejlesztése Jászapái járás 9 településének összefogásával” című projekt támogatja, melynek célja a helyi lakosok aktivizálása az értékteremtő közösségi programok létrehozása érdekében.

 

Elérhetőségek:

 

Zsólyomi Anita: 06-57-540-121

 

Sivadó Máté: 06-30-318-02-58

 

 

Designed by Notora Team Kft.