Nyomtatás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK LAKHATÁSI TÁMOGATÁSÁHOZ

 

Jászapáti Város Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretén belül lakhatási támogatás elnyeréséhez.

A pályázati rendszer alapvető célja első sorban:

- a településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek megtartása, továbbá

- a folyamatos szakemberellátás biztosítása.

A támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás (villanyáram, víz és gázfogyasztás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, talajterhelési díj, bérleti díj).

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság
  • pályázhat a településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó szakember
  • a pályázó családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem a 200.000,-Ft-ot nem haladhatja meg
  • nyertes pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a támogatás ideje alatt és lejárta után még a támogatási időszakkal megegyező ideig a munkahelyén marad

A megítélhető átlagos támogatás összege: 50.000,-Ft/fő/hó vagy ilyen értékben természetbeni juttatás (utalvány).

Támogatási időszak: 2018. június 1.-2018. november 30. (6 hónap)

Az összeg folyósítása folyószámlára történik vagy utalvány formájában felvehető.

Jászapáti Város Önkormányzata nyertes pályázóval szerződést köt a fentiekben meghatározottakról.

Pályázat benyújtása:

Kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletek csatolásával.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 17. 10 óra

A pályázat kötelező mellékletei:

  • pályázati adatlap
  • jelenlegi munkahelytől a munkaviszonyra vonatkozó igazolás
  • rövid szakmai önéletrajz

 

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).

A borítékra kérnénk ráírni: „Lakhatási támogatás”.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a támogatás elbírálására, a Képviselő-testület által létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2018. május 28.

A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.

 

Jászapáti, 2018. április 24.

Jászapáti Város Önkormányzata

 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretében meghirdetett támogatásra

1.A pályázóra vonatkozó adatok:

Neve:______________________________________________________________________

Születési neve._______________________________________________________________

Anyja neve:_________________________________________________________________

Születési hely,idő:____________________________________________________________

Lakóhelye:__________________________________________________________________

Társadalombiztosítási Jele:_____________________________________________________

Adóazonosító Jele:___________________________________________________________

Állampolgársága:____________________________________________________________

Telefonszám.________________________________________________________________

Fizetési számlát vezető pénzintézet neve, fizetési számlaszám:_________________________

___________________________________________________________________________

 

Munkáltató neve és címe: ._____________________________________________________

 

 

2. A pályázó háztartásában élők adatai, jövedelmi viszonyai:

A pályázóval közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:______________fő

A pályázó háztartásában élők személyi adatai:

 

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

TAJ szám:

Rokonsági fok:

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

5.

         

6.

         

A pályázó, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Pályázó

A pályázóval közös háztartásban élő további személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

         

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

         

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

         

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

         

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

         

6. Egyéb jövedelem

         

7. Összes jövedelem

         

A háztartásban egy főre jutó havi nettó jövedelem:_____________________________Ft/fő/hó

3. Lakásviszonyok:

A támogatással érintett lakás nagysága:_______________m2

A lakásban tartózkodás jogcíme (tulajdon, bérlemény stb.):

______________________________________________________

4. Kérjük, röviden ismertesse szakmai életútját és további elképzeléseit.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

5. Nyilatkozatok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó).

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik.

Hozzájárulok ahhoz, hogy Jászapáti város önkormányzata személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

A kitöltött pályázati adatlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.

Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.

 

 

 

Dátum:...........................................................

____________________

pályázó aláírása