Nyomtatás

Lakossági felhívás - Közterületek tisztántartásáról

Tisztelt Lakosság!

Lakókörnyezetünk tisztán tartása, megóvása közös célunk és közös érdekünk.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 23/2003. (XI.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 5. §-a értelmében a közterületek rendszeres tisztán tartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az Önkormányzat egyrészt a Polgármesteri Hivatal útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.

Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztán tartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatait a Rendelet 6. §-a tartalmazza, amelynek értelmében az ingatlantulajdonos feladata:

 1. az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése, ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak,
 2. az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztán tartása, gyommentesítése,
 3. a két szomszédos terület, épület közötti - kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli - közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztán tartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg,
 4. az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztítása.

Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a Rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.

A Rendelet 7. §-a értelmében az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztán tartásával kapcsolatos egyéb feladatai a következők:

 1. az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszok, festések stb. folyamatos eltávolítása,
 2. mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztán tartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése,
 3. bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztán tartása a kivitelező feladta, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani.

A Rendelet 12. §-a tartalmazza a közterület tisztán tartásával összefüggő egyéb rendelkezéseket. Eszerint tilos:

 1. az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi vagy állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni,
 2. a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beseperni, illetőleg beleönteni,
 3. a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje, stb.) megrongálni, csonkítani, leszakítani,
 4. a parkosított, füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni,
 5. közterületen szeszes italt fogyasztani,
 6. a közkifolyókat rendeltetésellenesen használni,
 7. kutyával parkban, játszótéren tartózkodni,
 8. a közterületi hulladékgyűjtő edényből hulladékot kiönteni, szétszórni,
 9. közterületen gépjármű mosása.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fent leírtaknak eleget tenni szíveskedjenek, hiszen környezetünk tisztán tartása, karbantartása, megóvása, szépítése, építése közös érdekünk és közös feladatunk.

Együttműködésüket és segítő munkájukat előre is köszönöm.

Jászapáti, 2016. július 14.

                                                                                               Biróné dr. Boros Anikó s.k.

                                                                                                                jegyző