A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Arany János Tehetséggondozó Programban

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 
8. évfolyamos tanulók számára
az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2019/2020. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

  1. ) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
  2. ) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,
bd) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található,
bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de atelepülési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.

A program célja:
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Az általános iskola által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el.

A tanulók
-a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2020. január 17-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2020. január 25-én) − egy nem szaktárgyi jellegű − felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
-A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kérik a felvételüket. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelv és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2020. január 18. 10.00 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2020. január 23. 14.00 óra).

A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A Programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt.

A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. A programról további információk érhetők el a www.ajtp.hu honlapon.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Államtitkárság).

A pályázatnak tartalmaznia kell

  1. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet),
  2. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet),
  3. a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet),
  4. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,
  5. a tanuló kézzel írott önéletrajzát − 2 példányban,
  6. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (4. sz. melléklet),
  7. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),
  8. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (5. számú melléklet).

(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.)

A programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2019. december 6-áig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2019. november 15-étől lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a felvételét.

A pályázatot legkésőbb 2019. december 11-éig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: " Arany János Tehetséggondozó Program".

A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.

A pályázat eredményéről 2020. február 8-áig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

A pályázat eredményéről történt értesítés után 2020. február 19-éig a felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni! (A 2020. február 8-áig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is − más tanuló visszalépése esetén − bekerülhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programba.)

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy az EMMI Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

A program leírása letölthető:

Arany János Tehetséggondozó Program kerettanterve

A kollégiumi nevelés alapprogramja (59/2013. (VIII. 9.) EMMI rend.) - 4. melléklet, Arany János Tehetséggondozó Program

A program keretében az alábbi köznevelési intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket:

Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium

OM azonosító: 032284
2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17.
Tel: 35/300-011
www.balassi-bgy.sulinet.hu
Partnerintézmény: Madách Imre Kollégium

Programfelelős: Pénzes Attila

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola

OM azonosító: 036378
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.
Tel: 74/451-719

www.pseg.hu

Programfelelős: Gűth Tamás

Budapesti Műszaki SzC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma

OM azonosító: 203058
1097 Budapest, Gyáli út 22.
Tel: 1/280-4500
www.puskas.hu

Partnerintézmény: Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium

Programfelelős: Gyarmati Krisztina

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 031598
3300 Eger, Ifjúság u. 2.
Tel: 36/324-808

http://szilagyi-eger.hu

Programfelelős: Antal Andrea

Eötvös József Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 201173

2890 Tata, Tanoda tér 5.

Tel: 34/587-568

www.eotvos-tata.sulinet.hu

Programfelelős: Hévizi Márta

Földes Ferenc Gimnázium

OM azonosító: 029379
3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5.
Tel: 46/508-459
www.ffg.hu
Partnerintézmény: Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézménye

Programfelelős: Kovács Attiláné

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 036725
9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.
Tel: 94/360-131
www.jurisich-koszeg.sulinet.hu

Programfelelős: Bancsó Andrea

 

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium

OM azonosító: 034141
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17.
Tel: 82/512-128
www.tancsics.hu
Partnerintézmény: Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium

Programfelelős: Tóthné Berzsán Gabriella

Kecskeméti Katona József Gimnázium

OM azonosító: 027944
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Tel: 76/481-583

www.kjg.hu

Partnerintézmény: Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium

Programfelelős: Buday Rezső

 

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

 

OM azonosító: 033648
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel: 45/410-045
www.besi.hu

Programfelelős: Csörszné Tar Enikő

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 028375
5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15.
Tel: 66/515-578

www.psgsuli.hu

Programfelelős: Dr. Rückné Mező Györgyi

Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

OM azonosító: 031603
3300 Eger, Rákóczi út 48.
Tel: 36/536-070, 36/325-311
www.nejanet.hu

Programfelelős: Dr. Löveiné Hadnagy Katalin

 

Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 033652
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 29-37.
Tel: 42/500-567

www.zrinyinyh.hu


Programfelelős: Nagy Andrea

 

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium

OM azonosító: 027397
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel: 72/518-460
www.leoweypecs.hu
Partnerintézmény: Pécsi Kodály Zoltán Kollégium

Programfelelős: Béresné Tímár Andrea

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 030695
9021 Győr, Jókai Mór út 21.
Tel: 96/526-044

www.revai.hu

Programfelelős: Kovács Csaba

Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 029280
3950 Sárospatak, Arany J. u. 3-7.
Tel: 47/312-140
www.avgsp.hu

Programfelelős: Dusicza Erika

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

OM azonosító: 029743
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel:62/548-936

www.radnoti-szeged.sulinet.hu
Partnerintézmény: Szegedi Városi Kollégium

Programfelelős: Dr. Nagy Anett

Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

OM azonosító: 030192
8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.
Tel: 22/506-162
www.telekiblanka.hu
Partnerintézmény: Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium

Programfelelős: Gajda Péter

Tóth Árpád Gimnázium

OM azonosító: 031199
4024 Debrecen, Szombathi István u. 12.
Tel: 52/411-225
www.tagdebr.sulinet.hu
Partnerintézmény: Gulyás Pál Kollégium

Programfelelős: Barta Erzsébet

Türr István Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 037185
8500 Pápa, Fő u. 10.
Tel: 89/324-394
www.turrgimnazium.hu

Programfelelős: Grőber Attila

Varga Katalin Gimnázium

OM azonosító: 035990
5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Tel: 56/512-240
www.varga-szolnok.sulinet.hu
Partnerintézmény: Szolnok Városi Kollégium

Programfelelős: dr. Kissné Nagy Éva

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

OM azonosító: 037632

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30.

Tel: 92/313-490

www.zmgzeg.sulinet.hu

Partnerintézmény: Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium

Programfelelős: Pethő Attila

   

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100