A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖZÉPISKOLAI TANULÓK, FIATALOK, FŐISKOLAI VAGY EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA (16-22 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY)

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖZÉPISKOLAI TANULÓK, FIATALOK, FŐISKOLAI VAGY EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

(16-22 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY)

Jászapáti Város Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt keretében.

A Települési Ösztöndíjpályázat alapvető céljai első sorban,

-    hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget,

-    hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítását követő 3 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntesen részt vesz.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság

- 16-22 év közötti életkor

- Jászapáti állandó lakóhely

- Jászapátin működő középiskola tanulója vagy tanulói jogviszonnyal       rendelkező      egyetemi vagy főiskolai hallgató

- kiskorú esetén a törvényes képviselő által aláírt pályázati adatlap

- egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül (erről nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak)

Előnyt jelent:

-    4.00 tanulmányi átlageredmény

-    nagycsaládban élő vagy egyedülálló szülő gyermeke

-    szociálisan hátrányos helyzet

A megítélhető átlagos támogatás összege: 100.000,-Ft/fő/10 hónap, azaz 10.000 Ft/fő/hó utalással 2020. március 1. napjától - 2020. december 31. napjáig bezárólag.

Az összeg folyósítása folyószámlára történik.

Pályázat benyújtása:

-    kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14. 11:00

A pályázat kötelező mellékletei:

-   Pályázati adatlap, hiánytalanul kitöltve

-   Tanulói jogviszony igazolása.

-   Előző félévi tanulmányi eredményről készült hitelesített igazolás.

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó egyéb más forrásból nem részesül ösztöndíjban.

-   Motivációs teszt (pályázati felhívás melléklete)

- Igazolás vagy nyilatkozat a hátrányos helyzetről.

- a pályázóval egy háztartásban élő munkavállalók, munkaviszonyából, más foglalkoztatási jogviszonyból (például közfoglalkoztatási jogviszony) származó jövedelmének igazolása, munkáltatói jogviszony igazolás és jövedelem igazolás formájában. A jövedelem igazolásnak tartalmaznia kell az utolsó ledolgozott hónapban kapott jövedelmet nettó és bruttó összegben.

- társas és egyéb vállalkozásból, őstermelői illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem igazolása

- Táppénz, gyermekgondozási támogatások, GYES, GYED, CSED, családi pótlék stb. utolsó csekkszelvény másolata, az összes gyermekre vonatkozóan.

- tartós beteg, vagy rokkant személy esetén igazolás és a támogatásról, csekkszelvény vagy másolat csatolása

- Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások hivatalos igazolása és a kapott támogatási összeg csekkszelvényének másolata

- Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások összegének igazolása.

- munkanélküli hozzátartozó esetén, igazolás a munkaügyi központtól, hogy az adott személy álláskeresési járadékban részesül-e, továbbá az álláskeresési járadék összege.

- bármely egyéb jövedelem, támogatás

Hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek!

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).

A borítékra kérnénk ráírni: „EFOP 1.5.3. ösztöndíj pályázat 16-22 év közötti korosztály számára”.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a támogatás elbírálására, a Képviselő-testület által létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2020. február 28. A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 munka napon belül tájékoztatást kapnak.

Adatkezelés:

A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt adatait kezelje.

Jászapáti, 2020. január 08.

                                                                                              

                                                                                               Farkas Ferenc

                                                                                               polgármester

                                                                                  Jászapáti Város Önkormányzata

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100