A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető

Jászapáti Városi Önkormányzat

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Istvány király út 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jászapáti Városi Önkormányzat Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény (5130 Jászapáti, István király út 17.) alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése. Többfunkciós nappali ellátás (idősek klubja), étkeztetés, házi segítségnyújtás, védőnői szolgálat feladatokat ellátó intézmény, nappali ellátás vezetése, illetve a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény bölcsődei intézményegységének vezetői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.1. pontja szerinti felsőfokú képesítés,

         legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

         szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól, annak a megbízást követő 2 éven belüli megszerzése,

         magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

         a Kjt.20.§(2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,

         magyar állampolgárság,

         büntetlen előélet,

         cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

         a képesítést igazoló okirat(ok) másolata,

         az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,

         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,

         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20.§ (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,

         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglal személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását,

         a pályázó nyilatkozata arról. hogy a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,

         nyilatkozat arról, hogy amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli letételét,

         nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,

         nyilatkozat arról, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,

         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Jászapáti Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Dr.Szlovencsák Imre út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JAP-PU/165/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

         Személyesen: Farkas Ferenc polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászapáti, út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott véleményező bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett - mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Jászapáti Város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszapati.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100