A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Intézményvezető (magasabb vezető)

Jászapáti Városi Önkormányzat

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény  Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, István király út 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jászapáti Városi Önkormányzat Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény (5130 Jászapáti, István király út 17.) alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése. Többfunkciós nappali ellátás (idősek klubja), étkeztetés, házi segítségnyújtás, védőnői szolgálat feladatokat ellátó intézmény, nappali ellátás vezetése, illetve a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény bölcsődei intézményegységének vezető feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.1. pontja szerinti felsőfokú képesítés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól, annak megbízást követő 2 éven belüli megszerzése

•         magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

•         a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

•         legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó részletes szakmai önéletrajza

•         a képesítést igazoló okirat(ok) másolata

•         az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása

•         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja

•         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         nyilatkozat arról, hogy a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását

•         nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg

•         nyilatkozat arról, hogy amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli letételét

•         nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn

•         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint

•         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Jászapáti Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Dr.Szlovencsák Imre út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3953/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

•         Személyesen: Farkas Ferenc polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Dr.Szlovencsák Imre út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott véleményező bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett - mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Jászapáti Város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszapati.hu honlapon szerezhet.

 

Közadat kereső

kormanyablak 0

nyomtatvanyok modul 100

strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100