A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

TÁJÉKOZTATÁS

a 2014. évi önkormányzati választásról

képviselő-, és polgármesterjelöltek részére

Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. október 12. (vasárnap) napjára tűzte ki az önkormányzati választások napját.

A képviselő, valamint a polgármesteri indulás jogszabályok adta lehetőségeiről és szabályairól az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint Jászapáti város lakossága – a 2014. január 01. adatok alapján – 8949 fő.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 4. §-a kimondja, hogy a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 10 000 lakosig 8 fő.

Fentiek értelmében Jászapáti Városában 8 fő képviselőnek történő megválasztását teszik lehetővé a jogszabályok.

A 2010. évi választásokhoz képest fontos változás, hogy idén – hasonlóan a tavaszi választásokhoz – már nem külön ajánló cédulával, hanem aláírással támogatható egy-egy jelölt.

Egy választópolgár több jelöltet is támogathat, de egy jelöltet csak egy alkalommal.

Képviselőjelöltté az a személy válhat Jászapáti településen, akit a választópolgárok legalább 1%-a ajánlott (ez a szám nem arányos a település lakosságszámával).

Tekintettel arra, hogy előfordulhat néhány hibásan kitöltött ajánlás, vagy szavazati joggal nem rendelkező személy aláírása szerepel az ajánláson, stb. ezért javaslom a képviselőként indulni kívánó személyeknek, hogy legalább 90-110 aláírást gyűjtsenek össze a biztos jelöltté válás érdekében.

Képviselőkkel szemben fennálló összeférhetetlenségek:

Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet:

1./ országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, a köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve:

1.1/ ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el;

1.2/ egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja;

2./ központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;

3./ kormánytisztviselő;

4./ a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja;

5./ jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja;

6./ más település önkormányzatánál polgármester, alpolgármester;

7./ a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;

8./ médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.

9./ a települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, főpolgármester, főpolgármester-helyettes.

A polgármesteri indulás feltétele a Jászapáti választópolgárok 3%-a ajánlásának összegyűjtése, ami ráhagyással 270-280 ajánlást jelent.

Polgármesterrel szemben fennálló összeférhetetlenség:

- A polgármesterre megfelelően alkalmazni kell a képviselőre vonatkozó – fentiekben megfogalmazott – összeférhetetlenségi szabályokat. Mindezeken túl:

- A település főállású polgármestere tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más kereső foglalkozást nem folytathat, nem lehet gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja.

Ajánlóívek felvétele:

Amint a köztársasági elnök a választás napját kitűzte a képviselő, valamint polgármester jelöltek ajánlóívet igényelhetnek a Jászapáti Polgármesteri Hivataltól (Helyi Választási Iroda).

Az ajánlóív iránti igénynek kötelező tartalmazni az alábbiakat:

1. a jelöltként indulni kívánó személy nevét, személyi azonosítóját;

2. a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot;

3. valamint nyilatkozatot arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve arról, hogy megválasztása esetén ezen megbízatásról lemond.

Az ajánlóív iránti kérelmek benyújtását követően a Jászapáti Helyi Választási Iroda legkorábban a szavazást megelőző 48. napon (2014. augusztus 25.) átadja az igényelt mennyiségű ajánlóívet. Az ajánlóívek sorszámmal, eredeti hitelesítő bélyegzővel vannak ellátva.

A Helyi Választási Iroda által kiadott ajánlóívekkel el kell számolni. Ha a jelölt ezeket az ajánlóíveket elhagyja, nem tud vele elszámolni, darabonként 10.000,- Ft azaz tízezer forint befizetésére köteles (adók módjára behatható követelés).

Ajánlásokat a választópolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni.

A törvény azonban tiltja a munkahelyen, a munkavégzés közben, a fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lévőtől a szolgálati helyen, vagy a szolgálati feladat teljesítése közben történő aláírás gyűjtését. Tilos továbbá tömegközlekedési eszközön, állami, helyi vagy nemzetiségi önkormányzat hivatalos helyiségében, felsőoktatási és köznevelési intézményben, valamint egészségügyi szolgáltató helyiségben aláírást gyűjteni.

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16:00 óráig kell bejelenteni (Ve. 307/G. § (1) bekezdés).

Tehát aláírásokat 2014. augusztus 25-től 2014. szeptember 08-ig lehet gyűjteni.

A szükséges számú ajánlást, valamint az esetlegesen fennmaradó ajánlóíveket legkésőbb 2014. szeptember 08. napján 16:00 óráig le kell adni a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban (Jászapáti HVI).

A Helyi Választási Bizottság a benyújtást követő 4. napig határozattal dönt a törvényi feltételeknek megfelelő személy nyilvántartásba vételéről.

Kampányidőszak:

A kampány a szavazás napját megelőző 50. naptól (2014. augusztus 23.) a szavazás befejezéséig tart (2014. október 12. 19:00 óráig).

A szavazóhelyiség 150 méteres körzetén belül – közterületen – tilos a szavazás napján kampánytevékenységet folytatni.

A kampányidőszakban Választási gyűlés tartható.

Képviselővé Jászapáti Városában az a 8 fő fog válni, aki a 8 legtöbb szavazatot kapta.

Amennyiben valaki polgármesterként és képviselőként is indult, és polgármesterként megválasztásra került, akkor az egyéni képviselői listáról törölni kell.

Felhívom a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a www.jaszapati.hu oldalon a Választás 2014 menüpontban a szükséges nyomtatványok közzétételre kerültek (ajánlóív igénylése, mozgóurna kérelem, átjelentkezési kérelem). Mindezen nyomtatványok a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban is kihelyezésre kerülnek, amelyek ügyfélszolgálati időben bármikor felvehetőek.

Jászapáti, 2014. augusztus 08.

dr. Ádám Mónika

 

aljegyző – HVI vezető

 

Városi Hírek

Archív hírek

Közlemények

Archív közlemények