A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóval kapcsolatos tudnivalókról, 2022. január 1. napjától hatályos változásokról

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóval kapcsolatos tudnivalókról, 2022. január 1. napjától hatályos változásokról

 

Támakörök:
Iparűzési adó bevallás - CSAK a NAV-on keresztül
Új Iparűzési adó bevallási nyomtatvány 2022. adóévre: 22HIPAK
Iparűzési adó bankszámlaszám (nem változott)
Iparűzési adóelőleg felezése KKV-k részére 2022-ben is!
KATA adózás szabályai az iparűzési adóban
KATA tételes adózás alakulása tevékenység szüneteltetése esetén-(Pénzügyminisztériumi állásfoglalás alapján)
E-Önkormányzat Portál
2021. évi Iparűzési adóbevallás (21HIPA) kitöltésével kapcsolatos tudnivalók
Határidők a Helyi iparűzési adóban

IPARŰZÉSI ADÓ ELŐLEG SZÁMÍTÁSI TÁBLÁZAT

 

Iparűzési adó bevallás - CSAK a NAV-on keresztül

Az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.

Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását, illetve az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság határkörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti. (ÁNYK)

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély (pl. őstermelő) iparűzési adóalany a Pénzügyminisztérium honlapján közzétett iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja.

Új Iparűzési adó bevallási nyomtatvány 2022. adóévre: 22HIPAK

Az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétételre került a 2022. évben kezdődő adóévi helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallás nyomtatvány.

Ezzel egyidejűleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) honlapján közreadta a 22HIPAK helyi iparűzési adó nyomtatványt.

A 22HIPAK jelű bevallás nyomtatványképén az előző évi bevalláshoz (21HIPA) képest több jelentős változás is történt, amely mind a nyomtatvány struktúráját, mind pedig a működését is érinti.

A HIPA nyomtatványon (a 21HIPA nyomtatvánnyal bezárólag) az adózóknak az adóévben minden érintett önkormányzatra külön nyomtatványt kell benyújtani, míg a 2022. adóévtől kezdődően a 22HIPAK nyomtatvány bevezetésével az adózók minden érintett önkormányzat vonatkozásában egy kötegelt nyomtatványon vallják be az iparűzési adót.

További részletes tájékoztatás és a nyomtatványok az alábbi oldalakon érhetőek el:

Pénzügyminisztérium - Szakmai területek

2022_hipa bevallás_vállalkozási szintű adatok_22HIPAK_A.pdf

2022_hipa bevallás települési szintű adatok_22HIPAKM.pdf

22HIPAK_helyi iparuzesiado_kitoltesi utmutato_v1.pdf

Tájékoztató a 22HIPAK jelű helyi iparűzési adóbevallás nyomtatványképéről

A NAV-hoz benyújtott hipa-bevallások kezelése

Nyomtatványok ÁNYK-hoz

 

Iparűzési adó bankszámlaszám (nem változott)

A helyi iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel. A helyi iparűzési adót Jászapáti Város Önkormányzat iparűzési adó beszedési alszámlája (10300002-10692461-49020101) javára kell megfizetni.

Iparűzési adóelőleg felezése KKV-k részére 2022-ben is!

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a kormányrendeletben meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV) számára a helyi iparűzési adó mértéke a 2021. adóévben legfeljebb 1%, továbbá e vállalkozóknak az egyébként bevallott adóelőleg felét kellett 2021-ben megfizetni.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2022. január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján az 51/L. § - 51/O. §-aiban foglaltak szerint, a Kormány a 2022. évben végződő adóév vonatkozásában is fenntartja a helyi iparűzési adó mértékének egy százalékban történő megállapítását. Erre tekintettel a 2022. évre is fennmarad a KKV adóalanyok részére a helyi iparűzési adóelőlegek 50 százalékkal történő csökkentése és a helyi iparűzési adó egy százalékkal történő megállapítása.

A törvényben foglalt rendelkezések az alábbiak:

A 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke - az 51/N. §-ra figyelemmel - 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparűzési adómérték több, mint 1 százalék.

A rendelkezés - ha az ott meghatározott feltételek a vállalkozó esetén a 2021-ben végződő adóévben fennállnak - alkalmazható a 2022. évben végződő adóévben is.

Annak a naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozásnak, amely a tevékenységét 2021-ben kezdte meg, a fentieket a 2021. évben kezdődő adóévében, valamint a 2022. évben kezdődő adóévében, amennyiben a tevékenységét 2022-ben kezdte meg, a 2022. évben kezdődő adóévében kell alkalmaznia.

A vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, bevallott és a 2022. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell megfizetni, ha:

- a 2021. április 1-jén hatályos, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4)-(6) bekezdése szerint nyilatkozatot tett, feltéve, hogy nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozattételt követően hozott létre,

- a fenti feltételnek meg nem felelő vállalkozó 2022. február 25-ig nyilatkozik a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak arról, hogy a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül, valamint - ha azt az Art. 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg - bejelenti a telephelyének címét.

A meg nem fizetendő előlegrészlet összegével az adóhatóság a mikro-, kis- és középvállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A törvényben foglalt adócsökkentő intézkedések állami támogatásnak minősülnek. A támogatás fentiek szerinti jogi aktusokkal való összeegyeztethetőségének részletszabályait a Htv. 51/N. §-a foglalja magába.

A kedvezményezett vállalkozó csökkentett adóelőleget fizet. Ez – főszabály szerint, az esetek többségében – automatikusan, a 2021. évben megtett nyilatkozat alapján történik.

A feltételeknek megfelelő, azon adóalany esetében, aki/amely a 2021. évben nem nyújtotta be nyilatkozatát, akkor alkalmazható tehát a 2022. évi adóelőleg 50 százalékban történő megfizetése, amennyiben a vállalkozó 2022. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozatot tesz (22NYHIPA), továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti telephelyének címét.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A nyilatkozatokat az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

KATA adózás szabályai az iparűzési adóban

A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozó a helyi iparűzési adóját (HIPA) a következő lehetőségek szerint állapíthatja meg:

Általános módszer:

Ebben az esetben az adó alapja a nettó bevétel alapján számítandó, ami KATÁ-sok esetében megegyezik a KATA szerinti bevétellel. Ezt lehet csökkenteni az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével és az anyagköltséggel. Az így kapott összeg lesz az iparűzési adó alapja, amit meg kell szorozni a vállalkozás székhelyén/telephelyén érvényes adókulccsal (Jászapátin 2%), így megkapjuk a fizetendő adót. Az adókötelezettség HIPA bevallás nyomtatvány benyújtásával teljesíthető, melynek határideje: tárgyévet követő év május 31. (Htv. 39.§ (1))

Egyszerűsített adóalap:

A nettó árbevétel 80%-a után kell az adót megfizetni. Nettó árbevétel alatt ebben az esetben is valamennyi kisadózói bevételét kell érteni. Ezt az adózási módot nem kell külön bejelenteni az adóhatósághoz, elegendő a bevallásban jelölni és ezen módszer alapján számolni. Fontos, hogy ez a módszert csak abban az esetben választható, ha az éves bevétel nem haladta meg a 8 millió forintot. Az adókötelezettség HIPA bevallás nyomtatvány benyújtásával teljesíthető, melynek határideje: tárgyévet követő év május 31. (Htv. 39/A.§ (1) b), (3), (5))

Tételes iparűzési adó:

Ez a KATA vállalkozások kiváltsága, vagyis csak ők választhatják. A tételes iparűzési adó választása esetén az adó alapja az adózó székhelye és telephelye(i) szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint éves szinten, amit arányosítani kell a működés idejére eső naptári napok számával. A kiszámítása így néz ki: adóalap (2,5 M) szorozva az adókulccsal (2%), ami egyenlő a fizetendő helyi iparűzési adó összegével. Tehát, 2 %-os adókulcs esetén ez 50 000 Ft iparűzési adót jelent éves szinten, amelyet 2 részletben kell megfizetni, március 15-ig és szeptember 15-ig.

KATA adózó a KATA-alanyiság kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-ig választhatja a tételes adóalap szerinti teljesítést. Ez a döntése a teljes adóévre vonatkozik, és mindaddig érvényben marad, amíg a vállalkozás be nem jelenti, hogy az adó alapját már nem a tételes adóalap szerinti módszerrel kívánja megállapítani. (Htv. 39/B (3), (9)) Fenti határidők jogvesztőek!

Kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó (KATA) adóalanyok az iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó, egyszerűsített (tételes, a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti) adóalap-megállapítás választását az E-Önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) keresztül benyújtott, "Bejelentkezés, változás-bejelentés" nyomtatványon jelezhetik.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóév február 15- ig jelentheti be azt is, hogyha az adóalapját tárgyévre már nem a KATA adó szerint kívánja megállapítani a HIPA-ban.

A tételes HIPA választása esetén nem kell éves iparűzési adóbevallást benyújtani, míg a többi esetben ezt meg kell tenni.

2021 és 2022 években a tételes iparűzési adómegállapítást választó KATÁs adózók éves adója automatikusan megfeleződik, nekik nem szükséges a KKV minőség miatt NYHIPA nyilatkozatot benyújtaniuk.

KATA tételes adózás alakulása tevékenység szüneteltetése esetén (Pénzügyminisztériumi állásfoglalás alapján)

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. §-ának (3) bekezdése értelmében a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (KATA-alany) a helyi iparűzési adóalap-meghatározás egyszerűsített formáját is választhatja. Eszerint a KATA alany erre vonatkozó és az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja a székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

A fenti, a Kata-alanyok arányosított összegű iparűzési adófizetését előíró Htv-beli rendelkezés tehát arra az esetre vonatkozik, ha az adóalany helyi iparűzési adóalanyisága ugyan folyamatosan fennáll, de a tevékenységvégzésében való időszakos akadályoztatása okán a Kata-fizetési kötelezettsége egy vagy több alkalommal az adóév közben szünetelt. Ezen eseteket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Kata tv.) 8. §-a (9) bekezdésének a)-c), valamint e) pontjai rögzítik. A Htv. 39/B. § (6) bekezdésének a) pontja alapján ezen, a 2,5 millió adóalap arányosított része után iparűzési adófizetésre kötelezett adóalanyoknak az adóévet követő év január 15-ig adóbevallást kell benyújtaniuk az általuk ténylegesen fizetendő iparűzési adó összegéről. E határidő – a jogszabályhely erre utaló kifejezett rendelkezése hiányában – nem jogvesztő. 

Más a helyzet azonban akkor, ha a Kata-alany Kata-fizetési kötelezettsége a Kata tv. 8. §-a (9) bekezdésének d) pontja alapján, azaz azért szünetel(t), mert az egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette. Ekkor ugyanis az adóalany az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 52. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében soron kívüli (záró) bevallás benyújtására köteles a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóság felé, azaz helyi iparűzési adóalanyisága megszűnik. A soron kívüli (záró) bevallás benyújtásának a határideje ebben az esetben – az Art. 52. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése kezdő időpontjától számított 30. nap.

A fentieket összegezve tehát az, a Kata hatálya alá tartozó iparűzési adóalany, akinek a Kata-fizetési kötelezettsége azért szünetel, mert egyéni vállalkozási tevékenységét szünetelteti, az egyéni vállalkozási tevékenység szüneteltetése megkezdésétől számított 30 nap elteltével záró bevallás benyújtására köteles az adóévi helyi iparűzési adóról, mely bevallásban a Htv. 39/B. § (3) bekezdésében rögzített tételes nagyságú (2,5 millió forint) iparűzési adóalap – az adóév első napjától az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése megkezdésének napjáig tartó időszak napjai alapján számított – időarányos része utáni adót köteles bevallani (lehet bevallani).

Ettől eltérően az, a Kata hatálya alá tartozó iparűzési adóalany, akinek a Kata-fizetési kötelezettsége az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésétől eltérő okból szünetel [Kata tv. 8. §-a (9) bekezdésének a)-c), valamint e) pontjai], csak az adóévet követő év január 15-ig köteles helyi iparűzési adóbevallást benyújtani, mégpedig a Kata-fizetési kötelezettsége szünetelésével érintett időszakra eső adóalaprésszel csökkentett adóalapra jutó – azaz az általa a Htv. 39/§ (6) bekezdése alapján ténylegesen fizetendő – iparűzési adó összegéről. Ezen adózói kör tehát csak utólag, az adóévet követően benyújtott bevallásban „számol el” az adóhatósággal, év közben – mivel helyi iparűzési adóalanyisága folyamatos – a terhére fennálló helyi iparűzési adót (egy 12 hónapos adóévet feltételezve március 15-i és szeptember 15-ei esedékességgel) meg kell fizetnie.

Fontos tudnivaló, hogy a vállalkozási tevékenység szüneteltetésének befejezését követően, ha a Kata hatálya alá tartozó adóalany továbbra is a Htv. 39/B. §-ának (3) bekezdése szerinti tételes adózási forma szerint kíván iparűzési adózni, a tevékenység újra indulását követő 45 napon belül az E-Önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) keresztül "Bejelentkezés, változás-bejelentés" nyomtatványt újból benyújtania szükséges. Amennyiben ezt a bejelentkezést 45 napon belül elmulasztja, a tevékenység szüneteltelésének befejező napját követő naptól kezdődő időszakra a tényleges árbevétele alapján kitöltött HIPA bevallás benyújtásával tudja ezt az időszakot elszámolni, és a következő év január 1. és február 15. között lesz lehetősége újból bejelentkezni a tételes KATA adózás alá.

E-Önkormányzat Portál

Az Elektronikus Önkormányzati Portál az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az adózó vagy meghatalmazottja a Portálról tudja az bejelentési kötelezettségének megtételét indítani: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

Az online ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás.

Az elektronikus bejelentkezés és Jászapáti Város Önkormányzata kiválasztását követően az ÜGYINDÍTÁS menüben ágazta: „ADÓÜGYEK” és ügytípus „ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK” között „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS” néven található űrlapon tölthető ki és nyújtható be.

2021. évi Iparűzési adóbevallás (21HIPA) kitöltésével kapcsolatos tudnivalók

A 2021. évről benyújtandó 21HIPA bevallási nyomtatvány kitöltési útmutatója a NAV honlapján megtekinthető, kérjük részletesen tanulmányozni! (21HIPA)

Függetlenül attól, hogy az adózó a 21NYHIPA nyomtatvány benyújtásával kérte-e a 2021. évi iparűzési adóelőlegek felezését, vagy sem, a 21HIPA nyomtatvány I/10. sorában mindenképp jelölni szükséges a tényt, miszerint az adózó mikro-, kis és középvállalkozásnak (KKV-nak) minősül. Ez esetben a bevallás VII/16.2 sora kötelezően kitöltendő!

Amennyiben a vállalkozás az I. blokk 10. sorában jelölte, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak (KKV) minősül, akkor esetében az adó mértéke – főszabály szerint – 1%.

Abban az esetben, ha a KKV átmeneti támogatást nem vehet igénybe, mert a támogatási keretet más támogatási jogcímeken kimerítette, akkor nem alkalmazható a csökkentett adómérték, az önkormányzati adómértékkel kell az adót kiszámítani. Abban az esetben pedig, ha a csökkentett adómérték támogatástartalma csak részben vehető igénybe, mert más jogcímeken az átmeneti támogatás támogatás-kerete csak ezt teszi lehetővé, akkor itt a támogatástartalom igénybe nem vehető részével növelni kell az 1%-os mértékkel kiszámított adó-összeget.

Amennyiben a 21HIPA nyomtatvány I/10. sorában nem kerül jelölésre az adózó mikro-, kis és középvállalkozói (KKV) minősége, és/vagy a VII/16.2 sor nem kerül kitöltésre, a 2021. évi iparűzési adó 2%-kal kerül megállapításra! A lemaradt I/10. sor jelölésének pótlása megtörténhet e-Papír felületen beküldött kérelemben, azonban a kitöltetlen VII/16.2 sor kizárólag Önellenőrzés benyújtásával javítható!

Az előlegeket továbbra is a rendeleti adómértékkel (2%) számított iparűzési adó alapján kell számolni! A 2022.09.15. napi esedékességű előleg a benyújtott nyilatkozatnak megfelelően könyvelési tétellel kerül megfelezésre.

Határidők a Helyi iparűzési adóban

Január 15.
Az előző naptári évre vonatkozó HIPA adóbevallás benyújtása azoknak a KATA tételes adóalanyoknak (Htv. 39/B. § (3) alapján adózók), akik ebben az időszakban szüneteltet egyszer vagy többször a KATA fizetési kötelezettségük (adóköteles tevékenységüket nem!). A bevallás időszaka a teljes naptári év (01.01.-12.31), viszont az adóalapot a 2 500 000 Ft éves adóalap időarányosításával kell megadni a szünetelésen kívüli napoknak megfelelően.

Február 15.
Azoknak a NAV-nál KATÁs adóalanyoknak van lehetősége bejelentkezni az önkormányzatnál KATA tételes adózás alá (Htv. 39/B. § (3) szerint), akik korábban elmulasztották ezt megtenni, vagy ebben az évben ezt az adózási formát választják a helyi iparűzési adó tekintetében. Illetve akik már az Iparűzési adóban KATÁsak, és tárgyévben már nem szeretnék ezt az adózási formát választani, szintén eddig a napig jelezhetik ezen szándékukat az E-Önkormányzat portálon keresztül a Bejelentkezés, változásbejelentés nyomtatvány benyújtásával.

Február 25.
22NYHIA Nyilatkozat beküldése a NAV-hoz azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, akik igénybe szeretnék venni az adóelőleg felezést. (Aki már 2021-ben benyújtotta a 21NYHIPA nyilatkozatot, nem kell új nyilatkozatot benyújtani, csak ha a nyilatkozattételt követően hozott létre székhelyet, telephelyet.)

Március 15.
Első adóelőlegrészlet fizetésihatárideje. 

Május 31.
Helyi iparűzési adóbevallás beküldési és a pozitív elszámolási különbözet megfizetési határideje.

Szeptember 15.
Második adóelőlegrészlet fizetésihatárideje.

Egyéb határidők:

-Az adóköteles tevékenység szüneteltetése kezdő napjától számítva 30 napon belül záróbevallást kell beküldenie az adózónak.

-A KATA adóalanyok, amennyiben a KATA-tételes adózási formát választják a helyi iparűzési adó tekintetében, úgy 45 nap áll rendelkezésükre, hogy ezt megtegyék – Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány elektronikus beküldésével – a telephely, székhely létesítésének napjától számítva. Amennyiben ezt elmulasztotta, úgy lehetősége van a következő év elején 01.01-től bejelentkezni, melynek határideje február 15.

-Azok a KATA adóalanyok, akik az önkormányzatnál a tételes adózási formára vannak bejelentkezve és szüneteltetik adóköteles tevékenységüket, a szüneteltetés végén vissza kell jelentkezniük Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány elektronikus beküldésével -, amennyiben továbbra is a KATA tételes adót kívánják fizetni. A visszajelentkezésre is 45 nap áll rendelkezésre a szüneteltetés végétől számítva. Amennyiben ezt elmulasztotta, úgy a következő évtől tud újra visszajelentkezni, február 15-éig van rá lehetősége.