A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évben hozott határozatai

4/2022.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat

Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Farkas Ferenc Jászapáti Város polgármesterének illetményét 2022. január 1. napjától bruttó 845.000,-Ft/hó összegben, havi költségtérítésének összegét pedig bruttó 126.750,-Ft összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy a megállapított illetmény, valamint költségtérítés számfejtéséről a Magyar Államkincstáron keresztül gondoskodjon.

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alakuló ülésen elfogadott, polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 223/2019. (X.25.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

5/2022.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat

Dr. Völgyi István társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Völgyi István társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjától bruttó 380.250,-Ft/hó, a költségtérítését bruttó 57.038,-Ft/hó összegben állapítja meg.

2. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy a megállapított tiszteletdíj, valamint költségtérítés számfejtéséről a Magyar Államkincstáron keresztül gondoskodjon.

3. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi Dr. Völgyi István társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló 227/2019. (X.25.) számú képviselő-testületi határozatot.

6/2022.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat

Pócs János társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pócs János társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjától bruttó 380.250,-Ft/hó, a költségtérítését bruttó 57.038,-Ft/hó összegben állapítja meg.

2. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy a megállapított tiszteletdíj, valamint költségtérítés számfejtéséről a Magyar Államkincstáron keresztül gondoskodjon.

3. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi Jászapáti Város Polgármesterének Pócs János alpolgármester jogállásának változásáról, valamint tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló 2434/2021. (IV.27.) számú határozatának 2. pontját.

7/2022.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat

A TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázat kapcsán, Tervezési feladatok ellátása

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP Plusz 1.2.1-21 azonosítószámú, „Élhető települések” elnevezésű projekt kapcsán tervezési feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Aquarea Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft-vel (1131 Budapest, Rokolya u. 6-8. A. ép. Földszint 7.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

8/2022.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat

A TOP Plusz 1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázat kapcsán, Projekt-előkészítő tanulmány elkészítése

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP Plusz 1.2.1-21 azonosítószámú, „Élhető települések” elnevezésű projekt kapcsán Projekt-előkészítő tanulmány (PET) elkészítésére vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó JÁSZTÉR Kft-vel (5100 Jászberény, Kossuth Lajos u. 10-12.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

9/2022.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képező formában elfogadja a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. (székhely: 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág út 11., képviseli: Karkus Kálmán ügyvezető) javadalmazási szabályzatát.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a javadalmazási szabályzat cégiratok közé letétbe helyezéséről az elfogadásától számított harminc napon belül.

10/2022.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat

A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képező formában elfogadja a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (székhely: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2., képviseli: Móczó Zsófia ügyvezető) javadalmazási szabályzatát.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a javadalmazási szabályzat cégiratok közé letétbe helyezéséről az elfogadásától számított harminc napon belül.

11/2022.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat

A Jászapáti Városi Önkormányzat és a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jászapáti Városi Önkormányzat és a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a Jászapáti Városi Önkormányzat és a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött, módosított Együttműködési megállapodást, egyben felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

12/2022.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Városi Önkormányzat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázaton történő részvételéről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben pályázni kíván az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című felhívásra.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.c) pályázati alcél keretében a Jászapáti Nyárfás utca (2363 hrsz.) 5,5 méter széles belterületi út Damjanich út felől kezdődő 636 méteres szakaszának teljes felújítása keretében 20.000.000 Ft támogatásra pályázatot nyújt be. A tervezett fejlesztés önerejének forrását a Képviselő- testület Jászapáti Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére biztosítja.

13/2022.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére teljesítendő pótbefizetés előlegről

Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére 2022. január 31. napjáig átutalással 15.000.000 Ft – azaz Tizenötmillió forint - összegű pótbefizetés előleg jogcímen történő befizetésről dönt.

15/2022.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, ................ alatti (339/78 hrsz.) ingatlan értékesítéséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló 15/2016. (VI.14.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak alapján (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi határozatot hozza:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete eladja 1/2 tulajdoni hányadban támogatást igénylőnek (vevőnek), 1/2 tulajdoni hányadban támogatást igénylőnek (vevőnek) a Jászapáti Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló ……...(hrsz.339/78) szám alatti ingatlant.

 1. Az építési telek kedvezményes vételára Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2012. (IX.14.) számú rendelet 14/A. § alapján kerül megállapításra: „A Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló 15/2016. (VI. 14.) számú rendelet mellékletében foglalt telkek vonatkozásában a közművesítés költségeiről Jászapáti Városi Önkormányzat számlát állít ki. A számla ellenértékét a vevő a tulajdonjog átruházási szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül köteles kiegyenlíteni.” A ……..szám alatti ingatlan vételára a fenti rendelkezés értelmében 862.663,-Ft. A vevők a bruttó 862.663,- Ft, azaz bruttó nyolcszázhatvankettőezer-hatszázhatvanhárom forint összegű vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírását követő öt napon belül fizeti meg átutalással Jászapáti Városi Önkormányzat MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10692461-49020039 számlaszámú bankszámlájára.

 2. A Felek tudomással bírnak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-ának rendelkezéseiről.

 3. Az ingatlan átruházási szerződés költsége, valamint a tulajdonjog átvezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj a kérelmezőket terheli.

 4. A kérelmezőknek írásban kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy:

a) Az ingatlan átruházási szerződés megkötését követő egy éven belül az építkezést megkezdik, két éven belül legalább az 50%-os készenléti állapotot elérik és legkésőbb négy éven belül a használatba vételi engedélyt a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban bemutatják.

b) Amennyiben az a) pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, akkor a telek mindenkori piaci árát köteles megfizetni a kérelmező. A piaci ár a számlázás napján érvényes telek ár. Amennyiben a kérelmező fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a telek tulajdonjoga visszaszáll az önkormányzatra.

c) A beépítési kötelezettség nem teljesítése esetére az ingatlan átruházási szerződésben a szerződés aláírásától számított 1 éves időtartamra vételi jogot, továbbá elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be Jászapáti Városi Önkormányzat javára az érintett ingatlanra.

d) Az ingatlan átruházási szerződés megkötését követő 10 éven belül az ingatlant nem idegeníthetik el. Amennyiben ezen kötelezettségüket megszegik, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésétől számított 30 napon belül a támogatás visszatérítéseként megfizetik az önkormányzat számára a telek mindenkori piaci árát. A piaci ár a számlázás napján érvényes telek ár.

e) Egyéb önkormányzati támogatást a lakóingatlan megépítéséhez nem igényelnek.

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

16/2022.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti, külterület 0285/36 hrsz.-ú és Jászapáti, külterület 0285/24 hrsz.-ú ingatlanok eladásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete eladja 1/1 tulajdoni hányadban ……………... kérelmezőnek (vevőnek) a Jászapáti Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Jászapáti, külterület 0285/36 hrsz.-ú és a Jászapáti, külterület 0285/24 hrsz.-ú ingatlant a felsőszintű ingatlanvagyon-értékelők által meghatározott a Jászapáti, külterület 0285/36 hrsz.-ú ingatlant bruttó 7.100.000, - Ft, azaz hétmillió-százezer forint összegért, a Jászapáti, külterület 0285/24 hrsz.-ú ingatlant pedig bruttó 850.000, - Ft, azaz nyolcszázötvenezer forint vételáron.

 1. Az 1. pont szerinti döntésre az ingatlanra készített értékbecslés érvényességi idején belül került sor.

 2. A vevő a bruttó 7.100.000, - Ft, azaz hétmillió-százezer forint és bruttó 850.000, - Ft, azaz nyolcszázötvenezer forint összegű vételárat két részletben (első részletet, 3.975.000, - Ft-ot, azaz hárommillió-kilencszázhetvenötezer forintot az adásvételi szerződés aláírásakor, a fennmaradó összeget, 3.975.000, - Ft-ot, azaz hárommillió-kilencszázhetvenötezer forintot a jogszabályban meghatározott adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésének lejáratát követő 8 napon belül) fizeti meg átutalással Jászapáti Városi Önkormányzat MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10692461-49020015. számú bankszámlájára.

 3. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a jelen határozat 1.) pontja alapján az adás-vételi szerződés aláírására, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

20/2022.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban foglaltak szerint változatlan formában jóváhagyja.

21/2022.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Város Polgármestere 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő- testülete – a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ -ban foglalt hatáskörében eljárva - Farkas Ferenc polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri Farkas Ferenc polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet az igénybevételt követő ülésen a polgármesteri beszámoló keretében tájékoztassa.

22/2022.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat

Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklete 2.1.5. pontja alapján vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylését határozza el.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a támogatási igény jogszabályokban meghatározott módon és határidőre történő benyújtására.

23/2022.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemei bérleti díjának módosításáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.) által a rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjaként megállapított összegét az alábbiak szerint fogadja el:

2021. évi értékesített ivóvíz alapján a bérleti díj 16.316.729,-Ft+áfa

2021. évi szennyvíz alapján a bérleti díj 10.124.361,-Ft+áfa

Összesen: 26.441.090,-Ft+áfa

2./ Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát a megállapított bérleti díj TRV Zrt. részére történő kiszámlázására.

24/2022.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat

A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz csatlakozásról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2022-ben – hasonlóan az előző évekhez - részt kíván venni a Karcag Város alpolgármestere által indított „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertek elnevezésű országos programban.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szándéknyilatkozat és az Együttműködési Megállapodás aláírására, a program Jászapátin történő meghirdetésére, valamint lebonyolítására.

25/2022.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat

A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel kötendő megbízási szerződésről 2022. évre

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a projektekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés ellátására vonatkozóan 2022. március 01. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő határozott időre szerződést köt a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.).

2./ A megbízási díj összege: március hónapban nettó 1.500.000,- Ft, áprilistól decemberig nettó 500.000,- Ft/hó.

3./ A megbízási szerződésben foglalt feladatok finanszírozásának fedezete Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében elkülönítésre került.

26/2022.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel kötendő, a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés kötéséről 2022. évre

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására, 2022. évre vonatkozóan vállalkozási szerződést köt nettó 11.811.024,- + ÁFA, azaz bruttó 15.000.000,- Ft értékben a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel.

27/2022.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat

A Jászapáti, Külterület 0265/12 hrsz. alatti és 0282/93 hrsz. alatti ingatlanok fejlesztésének megvalósításához szükséges településrendezési eljárás megkezdéséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (l) bekezdés l. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (l) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete helyt adva a beruházó kérésének, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Benke Judit építész által 2022. januárjában készített, a jelen határozat mellékletét képező tanulmánytervet, az abban foglaltaknak megfelelően támogatja a Jászapáti 0265/12 helyrajzi számú földrészletre tervezett szállásépület fejlesztésének megvalósítását.

2. A megvalósítás érdekében Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – elfogadja a beruházó ajánlatát, miszerint a településrendezési eljárás költségeit a beruházó viseli.

3. A Képviselő-testület megismerve a felmerült módosítási célokat (0265/12 hrsz-ú ingatlan Kszr építési övezetbe sorolása, 0282/93 hrsz-ú ingatlan Kmsp építési övezetbe sorolása), elrendeli a jelenleg hatályos szabályozási terv módosításához szükséges településrendezési eljárás lefolytatását.

3. A megvalósítás érdekében Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eljárás által érintett településrészeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

4. A megvalósítás érdekében Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Jászapáti Polgármesterét a vonatkozó szerződések megkötésére, a településrendezési eljárás lefolytatására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

A …/2022 (II. …..) „kt” sz. határozat mellékletei:

1., Jászapáti Hrsz: 0265/12 hrsz

A Jászapáti, 0265/12, illetve 0265/13 hrsz alatti szállásépület tervezett fejlesztését bemutató TANULMÁNYTERV

Tervező: Benke Judit építész Jászberény,

28/2022.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat

A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetőjének költségtérítéséről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetőjének, Móczó Zsófiának a költségtérítését bruttó 80.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2022. január 1. napjától.

2./ A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a munkaszerződés módosításának elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a módosítás aláírására.

29/2022.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat

A 86/2021. (X.21.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 86/2021. (X.21.) számú határozatának 2./ pontja 2021. november 1. hatállyal az alábbira módosul:

2./ A Képviselő-testület Karkus Kálmán ügyvezető munkabérét bruttó 460.000,- Ft/hó összegben, költségtérítését bruttó 150.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.”

2./ A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a munkaszerződés módosításának elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a módosítás aláírására.

30/2022.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat

A kóbor ebek befogására vonatkozó megállapodás módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kóbor ebek befogására, tartására vonatkozó kötelező feladatának ellátására vonatkozó, Somogyi Krisztiánnal (Hevesi Ebrendészeti Telep ügyvezetője, adószáma: 65306493-2-30, székhelye: 3360 Heves, Munkácsy Mihály út 19.) kötött megállapodásban foglalt vállalkozási díjat 2022. március 1. napjától 300.000,-Ft+áfa/hó összegre módosítja.

30/2022.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat

A kóbor ebek befogására vonatkozó megállapodás módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kóbor ebek befogására, tartására vonatkozó kötelező feladatának ellátására vonatkozó, Somogyi Krisztiánnal (Hevesi Ebrendészeti Telep ügyvezetője, adószáma: 65306493-2-30, székhelye: 3360 Heves, Munkácsy Mihály út 19.) kötött megállapodásban foglalt vállalkozási díjat 2022. március 1. napjától 300.000,-Ft+áfa/hó összegre módosítja.

33/2022.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat

Vajda Krisztián pályázó pályázatáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői pályázatára, ................... által benyújtott pályázat hiányos, ezért nem érvényes. A pályázó nem csatolta a pályázati kiírásban kötelezően csatolandó mellékletek között előírt intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot. A pályázati kiírás tartalmazta, hogy a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

35/2022.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat

...............kérelméről

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Kovács József tulajdonában lévő Jászapáti, belterület 663 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, a Jászapáti Városi Önkormányzat által, az első személyi tulajdonú lakás vásárlásához önkormányzati támogatást megállapító 247/2016. (IX. 13.) bizottsági határozat alapján bejegyzett, elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez hozzájárul, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom 5 éves időtartama lejárt.

 1. A Képviselő-testület felkéri Jászapáti Város Jegyzőjét, hogy jelen határozat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály I. számú Földhivatal Osztályhoz történő megküldéséről gondoskodjon

36/2022.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirend elfogadásáról döntött az alábbiak szerint:

I./ Előterjesztések:

 1. Szavazatszámláló Bizottsági Tagok megválasztásáról

Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző /írásban/

 1. A Jászapáti, belterület 816 helyrajzi számú, természetben az 5130 Jászapáti, ……………….. szám alatti ingatlan gazdasági épületének helyreállításához szükséges Népi Építészeti Program keretében történő szakmai előkészítéséről, a pályázatban való részvételről és a saját forrás rendelkezésére állásáról

37/2022.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:

Szavazatszámláló bizottsági tagok:

Ballagó Edit

Zsideiné Gyenes Anikó

Báthorné Major Blanka

Nagypálné Berki Zsuzsanna

Nagy Melinda

Oláhné Birkás Ilona

Gyenes Andrea

Kabács Dóra

Andrási Istvánné

Sivadóné Farkas Rita Mária

Csintalan Dóra

Budai Istvánné

Ádám Zoltán

Boros László

Bolyós Ferencné

Tajti Gergő Zsoltné

Nagyné Szabó Mária

Menyhártné Molnár Éva Mária

Gyenesné Molnár Ildikó

Radics Imre

Nagy János

Kerék Csilla

Nagyné Andrási Erika

38/2022.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat

A Jászapáti, belterület 816 helyrajzi számú, természetben az 5130 Jászapáti, …...szám alatti ingatlan gazdasági épületének helyreállításához szükséges Népi Építészeti Program keretében történő szakmai előkészítéséről, a pályázatban való részvételről és a saját forrás rendelkezésére állásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázni kíván a „Népi Építészeti Program” keretében népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítés támogatásra. A pályázat célja a Jászapáti, belterület 816 helyrajzi számú, természetben az 5130 Jászapáti,………….. szám alatt található, helyi védelem alatt álló lakóház gazdasági épületének helyreállításához szükséges szakmai előkészítés.

2./ A Jászapáti Városi Önkormányzat vállalja a „Jász népi lakóház gazdasági épületének helyreállítása - szakmai előkészítés” című projektben megfogalmazott tevékenységek megvalósulását az igényelt 1.488.000 Ft támogatási összeg segítségével.

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a támogatási kérelem jóváhagyásához szükséges nyilatkozatok megtételére, hiánypótlások teljesítésére, tárgyalások lefolytatására, a támogatási szerződés aláírására, valamint a „Jász népi lakóház gazdasági épületének helyreállítása - szakmai előkészítés” című projektben vállalt tevékenységek megvalósítására, a támogatási összeg e célra történő felhasználására.

4./ A Támogatási Kérelem benyújtásához szükséges saját forrás a felmerülő összköltség minimum 20%-a, jelen pályázat esetében 372.000 Ft. A Jászapáti Városi Önkormányzat kijelenti, hogy a Népi Építészeti Programban, a Teleki László Alapítvány, mint Támogatóhoz benyújtott támogatási kérelemben (Kérelem egyedi azonosítója: TLA/NEPI2022/805572) foglalt cél megvalósításához szükséges saját forrás a támogatott tevékenység megvalósításának teljes időtartama alatt rendelkezésre áll és biztosítja annak megvalósítását. A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászapáti Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a terhére biztosítja az önerőt a pályázaton való részvételhez.

41/2022.(III.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2021. évre vonatkozó beszámolója és 2022. évi munkatervének és éves szolgáltatási tervének elfogadásáról

1. Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2021. évről szóló beszámolóját.

2. Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2022. évre vonatkozó munkatervét, valamint a hozzá kapcsolódó szolgáltatási tervezetét.

43/2022.(III.17.) számú Képviselő-testületi határozat

A 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti (székhelye: 5130 Jászapáti, Fő tér 2.) mindhárom tagóvodájában azonos időpontban, 2022. május 2-3. napján 8-15 óráig kerüljön sor az óvodáskorú gyermekek beiratkozására. A polgármester felkéri a aljegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti vonatkozásában mindösszesen 12 csoportban (tagóvodánként 3-4-5 csoportban) határozza meg.

3./ Az Önálló Óvodai Intézmény felvételi körzete Jászapáti város közigazgatási területe.

44/2022.(III.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Városi Önkormányzat halgazdálkodási jogának haszonbérbe adásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő

- Jászapáti 2364/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben az 5130 Jászapáti, ............. 2364/1 hrsz. alatt található, 3 ha 6493 m2 területű, kivett tó megnevezésű „Panna-tó”, valamint

- a Jászapáti 356 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben az 5130 Jászapáti, Lehel u. 356 hrsz. alatt található, 2 ha 7141 m2 területű, kivett tó megnevezésű „Nagy-Homokos tó”

ingatlanokon nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken az Önkormányzatot - a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 23.§-a alapján - megillető halgazdálkodási jogot 2022. április 1. napjától 2027. március 31. napjáig terjedő 5 éves határozott időre haszonbérbe adja a Jászapáti Munkás Horgász Egyesület (székhelye: 5130 Jászapáti, Berdó u. 14. szám, adószáma: 19867043-1-16, nyt.száma: 16-02-0000151, képviseli: Bécsi Pál elnök) részére 3.000,- Ft + Áfa/év haszonbérleti díj ellenében. A haszonbérleti díj mértékét felek évente felülvizsgálják, a haszonbérbe adó Önkormányzat pedig jogosult azt a KSH által megállapított előző évi inflációs rátának megfelelően megemelni.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Jászapáti Munkás Horgász Egyesülettel - az 1./ pontban megjelölt tavak használatára vonatkozó - jelenleg fennálló bérleti, valamint használati szerződések 2022. március 31. napjával történő megszüntetését a Ptk. 6:212. §-ban foglaltaknak megfelelően, amely megszüntető okiratok aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza Pócs János alpolgármestert.

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pócs János alpolgármestert a Jászapáti Munkás Horgász Egyesülettel megkötendő haszonbérleti szerződések aláírására.

45/2022.(III.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése _megismételt ” tárgyú közbeszerzési eljárásról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése - TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00034 projekt keretében „Szociális alapszolg. fejl.-_megismételt” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül lefolytatott közbeszerzési eljárást, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a szükséges pótfedezetet nem tudja biztosítani, a rendelkezésre álló fedezet összegére (nettó 56.929.134,- Ft) tekintettel a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.

46/2022.(III.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése - TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00034” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 3.

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00034azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászapáti városban” c. projekthez kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lefolytatásáról dönt Jászapáti Városi Önkormányzat közbeszerzési tervében foglaltak szerint.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00034azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászapáti városban” c. projekthez kapcsolódóan elfogadja az eljárást megindító felhívást.

3./ „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászapáti városban - TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00034 tárgyú_Megismételt_2”, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény harmadik rész 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 117. §-a közbeszerzési eljárásban a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat megvizsgáltuk a becsült érték alátámasztására vonatkozó tervezői költségvetést, amely alapján a közbeszerzési eljárás becsült értékét (nettó) 56.929.134 Ft-ban állapítjuk meg.

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az ajánlatkérés elindításához kapcsolódó feladatok elvégzésével.

Határidő:2022. május 15.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

 

 

Kivonat: a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 17-i soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

47/2022.(III.17.) számú Képviselő-testületi határozat

A TOP_Plusz-1.1.3-21 - „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című felhívásra való pályázat benyújtásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat pályázni kíván a TOP_Plusz-1.1.3-21 - „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a pályázat előkészítéséhez, illetve benyújtásához szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint a szükséges nyilatkozatokat megtételére.

48/2022.(III.17.) számú Képviselő-testületi határozat

A TOP_Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című felhívásra való pályázat benyújtásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat pályázni kíván A TOP_Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívásra.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a pályázat előkészítéséhez, illetve benyújtásához szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint a szükséges nyilatkozatokat megtételére.

49/2022.(III.17.) számú Képviselő-testületi határozat

A TOP_Plusz-1.2.2-21 - „Szociális célú városrehabilitáció” című felhívásra való pályázat benyújtásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat pályázni kíván a TOP_Plusz-1.2.2-21 - „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázati felhívásra.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a pályázat előkészítéséhez, illetve benyújtásához szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint a szükséges nyilatkozatokat megtételére.

50/2022.(III.17.) számú Képviselő-testületi határozat

A TOP_Plusz-3.1.2-21 - „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) című felhívásra való pályázat benyújtásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat pályázni kíván a TOP_Plusz-3.1.2-21 - „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) című pályázati felhívásra.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a pályázat előkészítéséhez, illetve benyújtásához szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint a szükséges nyilatkozatokat megtételére.

51/2022.(III.17.) számú Képviselő-testületi határozat

a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ (5130 Jászapáti, Kossuth L. út. 27.) vezetésére, magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a város aljegyzőjét, hogy a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu), valamint Jászapáti Város honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.

52/2022.(III.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány részére székhelyhasználati hozzájárulásról és helyiség biztosításáról

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan ideig hozzájárul ahhoz, hogy a Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány székhelyként bejegyeztesse az önkormányzat tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Damjanich u. 4. szám alatti ingatlan székhelyként.

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményvezetőjét és Jászapáti Város Aljegyzőjét, hogy az ingatlanban üresen álló helyiség használatba adásáról szóló szerződést előkészítse, valamint felhatalmazza Jászapáti Város Polgármesterét, hogy a helyiség használatára vonatkozó megállapodást aláírja.

3. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány részére a helyiséget ingyenes biztosítja, arra tekintettel, hogy az Alapítvány által támogatott tanulók fellépéseikkel színesítik a Jászapáti Városi Önkormányzat által szervezett rendezvényeket.

55/2022.(III.17.) számú Képviselő-testületi határozat

................. kérelméről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a .................. tulajdonában lévő Jászapáti, külterület 0268/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, a Jászapáti Városi Önkormányzat által, 2011. január 26. napján kelt településrendezési szerződés alapján bejegyzett, településrendezési kötelezettség törléséhez hozzájárul, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat javára bejegyzett településrendezési kötelezettség okafogyottá vált.

56/2022.(III.17.) számú Képviselő-testületi határozat

A Jászapát, István király út 4. szám alatti ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jászapát, István király út 4. szám alatti ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Jászapáti Gazdakör (székhelye: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2., a továbbiakban: Használó) ingyenes használatba vegye a Jászapáti Városi Önkormányzat (székhelye: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2., a továbbiakban: Használatba adó) kizárólagos tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, István király út 4. szám alatt található ingatlan emeletre vezető lépcsőházát, emeleti előterét, emeleti három raktárhelyiséget az egyik raktárhoz tartozó mosdóval és kiegészítő raktárral, az emeleti közlekedőt, valamint a raktárhelyiség melletti két mosdóhelyiséget. A lépcsőházat és a közlekedőt az épület más részeinek megközelítéséhez szükséges mértékben harmadik személy is használhatja. A Használó az ingatlan egyéb helyiségeit a használattal érintett ingatlanrész megközelítéséhez szükséges mértékben és módon használhatja. A Használatba adó 2021. május 4. napjától jogosult a használatra. A használat a pályázat fenntartási idejének lejártáig, 2028. december 31. napjáig tart. A jelen szerződés hatályát veszti, ha a jelen pont szerinti pályázatot nem eredményesen bírálja el az elbírására jogosult szerv, az elbírásáról való tudomszerzést követő hónap 15. napján. A használó az ingatlan birtokába 2021. május 5. napján lép.

 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete használati díjat nem állapít meg. A Használó felújítási, korszerűsítési munkálatokat végez el a megjelölt ingatlanrészen pályázati forrásból bruttó 9.158.916 Ft, azaz kilencmillió-százötvennyolcezer-kilencszáztizenhat forint értékben.

 3. A Jászapáti Gazdakör a szerződés szerinti munkálatok eredményeképpen létrejövő dolgok tekintetében dologi jogi igénnyel, követeléssel nem lép fel a szerződés szerint, a Használó beruházásai sem ráépítés, sem közös tulajdon, sem más jogcímen tulajdonjogi igényt nem keletkeztetnek sem a használat ideje alatt, sem a pályázat fenntartási időszaka alatt, sem azt követően, a Használó kijelentette, hogy ilyen igénnyel, követeléssel nem lép fel a Használatba adóval szemben.

 4. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy Jászapáti Város Polgármestere az 1. pont szerinti használati megállapodást aláírta.

57/2022.(III.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, ...........szám alatti (339/78 hrsz.) ingatlan értékesítéséről)

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával hatályon kívül helyezi a 15/2022. (I.20.) számú Képviselő-testületi határozatát.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 5130 Jászapáti, ........szám (339/78 hrsz.) alatti ingatlant oly módon, hogy az ingatlan tulajdonjogát 1/2 tulajdoni hányadban ............. jászapáti lakos kérelmezőnek (vevőnek), 1/2 tulajdoni hányadban pedig ................ jászapáti lakos kérelmezőnek (vevőnek) ruházza át.

3./ Az 5130 Jászapáti,…………. szám alatti ingatlan (339/78 hrsz.) vételára bruttó 862.663,- Ft, azaz bruttó Nyolcszázhatvankettőezer-hatszázhatvanhárom forint összegben kerül meghatározásra. Az ingatlan vételárát vevők egy összegben, az adásvételi szerződés aláírását követő öt napon belül fizetik meg átutalással Jászapáti Városi Önkormányzat MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10692461-49020039 számlaszámú bankszámlájára.

Az ingatlan átruházási szerződés költsége, valamint a tulajdonjog átvezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj a vevőket terheli.

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert (a polgármester tartós távolléte esetére: Pócs János alpolgármestert) az adásvételi szerződés aláírására.

58/2022.(III.17.) számú Képviselő-testületi határozat

5130 Jászapáti, ……….. (3877 hrsz) található ingatlan értékesítéséről szóló 40/2021 (VII. 29.) képviselő-testületi határozat második módosításáról

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 93/2021. (X. 21.) képviselőtestületi határozattal már kiegészített, és a 142/2021. (XII. 16.) képviselő-testületi határozattal már módosított, az 5130 Jászapáti, ………….. (3877 hrsz) található ingatlan értékesítéséről szóló 40/2021 (VII. 29.) képviselő-testületi határozat 4. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

4. A vevő a bruttó 6.000.000,- Ft, azaz bruttó hatmillió forint összegű vételárat két részletben (első részletet, 1.200.000.-Ft-ot, azaz egymillió-kettőszázezer forintot az adásvételi szerződés aláírásakor, a fennmaradó összeget, 4.800.000-Ft-ot, azaz négymillió-nyolcszázezer forintot 2022. május 31-ig) fizeti meg átutalással Jászapáti Városi Önkormányzat MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10692461-49020039. számlaszámú bérlakás értékesítés lebonyolítás megnevezésű bankszámlájára.”

2.Az 1. pont szerinti teljesítési határidő (2022. május 31.) miatt az ingatlan-nyilvántartási hatóságtól az Inytv. 47/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kért függőben tartás maximális hat hónapos időtartama lejárhat, ekként az adásvételi szerződést úgy is kell módosítani és a 40/2021. (VII. 29.) képviselőt-testületi határozat 4. pontját úgy is kell kiegészíteni, hogy a felek nem a tulajdonjog bejegyzési eljárás függőben tartását, hanem a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzését kérik az ingatlan-nyilvántartásba. Az ezzel kapcsolatos kérelem módosítást az adásvételi szerződés módosításának aláírásával egyidejűleg eszközlik a felek.

3.Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, hogy az 1-2. pont szerinti változásnak megfelelő adásvételiszerződés-módosítást aláírja, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

60/2022.(IV.05.) számú Képviselő-testületi határozat

A TOP_Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című projekt kapcsán, Tervezési feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP Plusz 1.2.3-21 azonosítószámú, „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű projekt kapcsán, a tervezési feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Aquarea Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.-vel (1131 Budapest, Rokolya u. 6-8. A ép. Fszt.7).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

61/2022.(IV.05.) számú Képviselő-testületi határozat

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó Települési Ösztöndíj pályázatról hátrányos helyzetű közoktatási (általános iskola, középiskola), továbbá felsőoktatási tanulóknak, hallgatóknak

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó Települési Ösztöndíj pályázat hátrányos helyzetű közoktatási (általános iskola, középiskola), továbbá felsőoktatási tanulóknak, hallgatóknak szóló pályázati felhívást és pályázati adatlapot az előterjesztés mellékletét képező formában.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására felhatalmazza az alábbi 3 fős bizottságot:

- Mészárosné Vas Márta projekt szakmai vezető

- Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző

- Farkas Ferenc polgármester

64/2022.(IV.05.) számú Képviselő-testületi határozat

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett

- Jászapáti, Kisjárási út 11. szám alatti 2-es számú lakás haszonkölcsönbe vételére kiírt pályázat nyertesének Andrási-Holló Bettinát (született: Jászberény, 1991.03.12.) hirdeti ki.

 A lakás 2022. április 8-tól kerül haszonkölcsönbe adásra, határozott ideig, azaz 2024. április 7-ig.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ pontban meghatározott haszonkölcsön szerződés aláírására.

65/2022.(IV.05.) számú Képviselő-testületi határozat

A Jászapáti, István király út 37. szám 6. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 66 m2 alapterületű, komfortos, „Fiatalok Háza” piaci alapú bérlakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázs bérleti díjáról

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bek. f.) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a Jászapáti, István király út 37. szám 6. ajtó(3152 hrsz.) alatt található 66 m2 alapterületű, komfortos, piaci alapú bérlakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázsra Gyenesné Madaras Klaudia jászapáti lakos részére 2022. április 1-től - 2023. március 31-ig (1 éves határozott időre) bérleti jogot biztosít.A 17 m2 alapterületű garázs bérleti díja

2.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

A határozat alapja Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelete.

70/2022.(IV.21.) számú Képviselő-testületi határozat

A település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

 1. Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Jászberényi Rendőrkapitányság 2021. évről szóló beszámolóját Jászapáti település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról.
 1. A határozat jogalapja a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése.
71/2022.(IV.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. I. félévi munkatervének elfogadásáról szóló 126/2021. (XII.16.) sz. határozat módosításáról

 

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakban módosítja a 2022. I. félévi munkatervéről szóló 126/2021. (XII.16.) számú határozatát:

A 2022. április 21. napján tartott soros testületi ülés napirendi pontjai közül törli az alábbi napirendi pontot:

A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2021. évi munkájáról szóló tájékoztató.

Előadó: Fózer Tibor tű. ezredes a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője

72/2022.(IV.21.) számú Képviselő-testületi határozat

A tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának a településen a tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról szóló beszámolóját.
 1. A határozat jogalapja határozat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése.
73/2022.(IV.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2022. évi felülvizsgálatáról

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának 2022. évi felülvizsgálatát az előterjesztés melléklete alapján elfogadja.
 1. A Képviselő-testület elrendeli, hogy Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciója 2023-ban kerüljön felülvizsgálatra a „Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról” szóló rendőrségi beszámolóval egyidejű testületi ülésen.

74/2022.(IV.21.) számú Képviselő-testületi határozat

A rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjára, valamint a rendszerfelújításból származó követelések kompenzálására vonatkozó hozzájárulásról-Jászapáti B-16. sz. kút felújítása

1. Jászapáti Városi Önkormányzat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelmének megfelelően hozzájárul a Jászapáti, B-16. Kat. számú kút felújításához 9.411.000,-Ft +áfa összegben, víziközmű rendszer bérleti díjának terhére.

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kompenzációhoz történő hozzájárulás aláírására.

75/2022.(IV.21.) számú Képviselő-testületi határozat

a Jászsági Önkormányzat Szövetsége (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) részére fizetendő 2022. évi tagdíj mértékéről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) részére fizetendő 2022. évi tagdíjat az alábbiak szerint állapítja meg:

Tagdíj: Lakosonként 10 Ft/ fő. A település lakosságszáma (2022. évi adat alapján) 8.485 fő × 10,- Ft/ lakos = 84.850Ft.

Kiegészítő tagdíj: 1,2 lakosra jutó iparűzési adó összege: 196.834.338 Ft/ 8.485 fő ×1,2 =27.838 Ft

A tagdíj összege mindösszesen: 84.850 Ft + 27.838 Ft = 112.688 Ft.

A tagdíj átutalása az alábbi bankszámlára történik: Takarékbank 69500187-11024202.

A 2022. évi tagdíj befizetésének határideje: 2022. június 30.

76/2022.(IV.21.) számú Képviselő-testületi határozat

A Magyar Állam tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 58. szám alatti (hrsz.: 1040/2) ingatlan tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről és az 59/2021. (IX.16.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről

1. Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Magyar Állam tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 58. szám alatti (hrsz.: 1040/2) ingatlan tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről szóló59/2021. (IX.16.) számú határozatát.

2. Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testületea nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/O. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Maradvány-hasznosító Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 58. szám alatti,1040/2 helyrajzi számon felvett, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű, 0,1164 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

3. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott helyi közfoglalkoztatási feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a közmunkaprogram során beszerzett eszközök számára, tároló helyiségek kialakításának a céljából kívánja felhasználni.

4. Jászapáti Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának, ingóság elszállításának költségét – megtérítését.

5. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi, Natura 2000 védettség alatt.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 58. szám alatti,1040/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MVH Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 58. szám alatti,1040/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

77/2022.(IV.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032azonosítószámú„Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti Járásban”című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásról

1./ Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az EFOP-1.5.3-16-2017-00032azonosítószámú„Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti Járásban”című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásról szóló pályázati felhívást és pályázati adatlapot az előterjesztés mellékletét képező formában.

2./ Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázati felhívás meghirdetésére.

3./ Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-00032azonosítószámú„Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti Járásban”című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásra vonatkozó pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására létrehozza az alábbi 3 fős bizottságot:

- Mészárosné Vas Márta projekt szakmai vezetője

- Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző

- Farkas Ferenc polgármester

4./ Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakhatási támogatásra vonatkozó pályázati felhívást 2022. június 30-ig, a projekt fizikai befejezéséig írja az alábbi támogatási időszakra vonatkozóan:

2022. május 1. - 2022. június 30.

78/2022.(IV.21.) számú Képviselő-testületi határozat

TOP_Plusz 1.2.1-21 JN1-2022-00018 azonosítószámú, „A vásártér és környezetének komplex fejlesztése Jászapáti városban” című projekt kapcsán, Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosításáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP Plusz 1.2.1-21 JN1-2022-00018 azonosítószámú, „A vásártér és környezetének komplex fejlesztése Jászapáti városban” című projekt kapcsán, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-vel (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

 

79/2022.(IV.21.) számú Képviselő-testületi határozat

TOP_Plusz 1.2.1-21 JN1-2022-00018 azonosítószámú, „A vásártér és környezetének komplex fejlesztése Jászapáti városban” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP Plusz 1.2.1-21 JN1-2022-00018 azonosítószámú, „A vásártér és környezetének komplex fejlesztése Jászapáti városban” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-vel (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

 

80/2022.(IV.21.) számú Képviselő-testületi határozat

A TOP_Plusz-1.2.2-21 - „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat kapcsán, Projekt-előkészítő tanulmány (PET) és Megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítése

 

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.2.2-21 - „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat kapcsán, Projekt-előkészítő tanulmány (PET) és Megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítésére vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászsági Térségi Gazdaságfejlesztő Kft-vel (5100 Jászberény, Kossuth Lajos u. 10-12.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

81/2022.(IV.21.) számú Képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00017 azonosítószámú, „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapáti városban” című projekt kapcsán, Közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00017 azonosítószámú, „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapáti városban” című projekt kapcsán, Közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Derzs Tender Kft-vel. (5243 Tiszaderzs, Fő út 13/A.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

82/2022.(IV.21.) számú Képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00017 azonosítószámú, „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapáti városban” című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00017 azonosítószámú, „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapáti városban” című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Aqua Duplex Mérnökiroda Kft-vel. (6500 Baja, Darázs u. 48.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

83/2022.(IV.21.) számú Képviselő-testületi határozat

A TOP_Plusz-1.1.3-21 - „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című felhívás kapcsán, Tervezési feladatok ellátása

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.1.3-21 - „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázat kapcsán, tervezési feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Hajdú Mapa Kft-vel (3293 Visznek, Szondy György u. 20.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

85/2022.(IV.21.) számú Képviselő-testületi határozat

a TOP-4.3.1-16 kódszámú Leromlott városi területek rehabilitációja című felhívás keretében a Jászapáti, Malom u. 13. sz. (940 hrsz.) alatt található lakás határozott idejű haszon kölcsönbe adásáról

 Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. rendeletben foglaltak szerint Jászapáti Város Polgármestere részéről történő bérlőkijelölés alapján Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint dönt:

A Jászapáti, Malom u. 13. szám alatti (940 hrsz.) ingatlant haszonkölcsönbe adja Farkas Jolán jászapáti lakos haszonkölcsönbe vevő részére 2022. április 25. napjától 2027. április 24. napjáig (5 éves határozott időre).

Haszonkölcsönbe vevő az ingatlan közüzemi költségeit (különösen víz, áram, gáz, hulladékszállítás) köteles megfizetni, a lakás használatáért díjat nem fizet.

Haszonkölcsönbe vevő a használat ideje alatt közösségi önkéntes tevékenységet végez haszonkölcsönbe adó irányába.

 1.  Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületefelhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.

86/2022.(IV.21.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti, külterület 0285/26 hrsz.-ú ingatlan eladásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete eladja 1/1 tulajdoni hányadban ..................kérelmezőnek (vevőnek) a Jászapáti Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Jászapáti, külterület 0285/26 hrsz.-ú ingatlant a felsőszintű ingatlanvagyon-értékelők által meghatározott bruttó2.100.000, - Ft, azaz kettőmillió-százezer forint vételáron.

 1. Az 1. pont szerinti döntésre az ingatlanra készített értékbecslés érvényességi idején belül került sor.
 1. A vevő a bruttó 2.100.000, - Ft, azaz kétmillió-százezer forint összegű vételárat két részletben (első részletet, 1.050.000, - Ft-ot, azaz egymillió-ötvenezer forintot az adásvételi szerződés aláírásakor, a fennmaradó összeget, 1.050.000, - Ft-ot, azaz egymillió-ötvenezer forintot a jogszabályban meghatározott adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésének lejáratát követő 8 napon belül) fizeti meg átutalással Jászapáti Városi Önkormányzat MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10692461-49020015. számú bankszámlájára.
 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a jelen határozat 1.) pontja alapján az adás-vételi szerződés aláírására, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

87/2022.(IV.21.) számú Képviselő-testületi határozat

..................... kérelméről

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a ............................ tulajdonában lévő Jászapáti, belterület 1169 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága által első személyi tulajdonú lakás vásárlásához önkormányzati támogatást megállapító 116/2014. (IV. 15.) számú bizottsági határozat és az azt kiegészítő 116-2/2014. (IV.15.) számú bizottsági határozat alapján bejegyzett, elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez hozzájárul, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom 5 éves időtartama lejárt.
 1. A Képviselő-testület felkéri Jászapáti Város Jegyzőjét, hogy jelen határozat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály I. számú Földhivatal Osztályhoz történő megküldéséről gondoskodjon.

91/2022.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

Jelentés a belső ellenőr 2021. évi ellenőrzési tapasztalatairól

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 49. § (3a) bekezdés alapján Jászapáti Városi Önkormányzatnál és intézményeinél 2021. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről készített Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

92/2022.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2021. évi értékeléséről

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Jászapáti Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2021. évi értékelését az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
 1. A Képviselő-testület felkéri Jászapáti Város Jegyzőjét, hogy a települési önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés illetékes szervnek történő megküldéséről gondoskodjon.
 1. A határozat jogalapja a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése.

93/2022.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának 2022. évi felülvizsgálatáról

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának 2022. évi felülvizsgálatát elfogadja az előterjesztés mellékletét képező formában.
 1. A Képviselő-testület Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának következő felülvizsgálatát Jászapáti Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak tárgyévi értékelésével egyidejű testületi ülésen rendeli el.

 

94/2022.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának, valamint Szakmai Programjának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény (5130 Jászapáti, István király út 17.) Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával megegyező hatállyal, egyben felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.
 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Jászapáti Város Aljegyzőjét az törzskönyvi nyilvántartás módosításának kérelmezésére.

95/2022.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának, valamint Szakmai Programjának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény (5130 Jászapáti, István király út 17.) Szakmai Programjának módosítását a melléklet szerinti tartalommal az Alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésével megegyező hatállyal és felhatalmazza Kalmárné Nagyistván Erika intézményvezetőt az okirat aláírására.

97/2022.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. I. félévi munkatervének módosításáról szóló 71/2022. (IV.21.) sz. határozat módosításáról

 

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakban módosítja a 2022. I. félévi munkatervéről szóló 71/2022. (IV.21.) számú határozatát:

A 2022. május 19. napján tartott soros testületi ülés napirendi pontjai közül törli az alábbi napirendi pontot:

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előadó: Karkus Kálmán Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője

98/2022.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

TOP_Plusz-1.2.3-21 - „Belterületi utak fejlesztése” című projekt kapcsán, Megalapozó dokumentum elkészítése

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP Plusz 1.2.3-21 azonosítószámú, „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű projekt kapcsán, Megalapozó dokumentum elkészítésére vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-vel (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

99/2022.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

A TOP_Plusz-1.2.2-21 - „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat kapcsán, Tervezési feladatok ellátása

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.2.2-21 - „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat kapcsán, tervezési feladatok elvégzésére vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Mark Mérnöki Iroda Bt-vel. (5130 Jászapáti, Rusvai u. 8.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

100/2022.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

A TOP_Plusz-3.1.2-21 - „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat kapcsán, Projekt-előkészítő tanulmány (PET) és Közösségi Beavatkozási Terv (KBT) elkészítése

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.2.2-21 - „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat kapcsán, Projekt-előkészítő tanulmány (PET) és Közösségi Beavatkozási Terv (KBT) elkészítésére vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászsági Térségi Gazdaságfejlesztő Kft-vel (5100 Jászberény, Kossuth Lajos u. 10-12.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

101/2022.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2022. (IV.21.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről, valamint a rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjára, valamint a rendszerfelújításból származó követelések kompenzálására vonatkozó hozzájárulásról-Jászapáti B-16. sz. kút felújításáról

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 74/2022. (IV.21.) számú határozatát.

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelmének megfelelően hozzájárul a Jászapáti, B-16. Kat. számú kút felújításához 19.359.000,-Ft +áfa összegben, a víziközmű rendszer bérleti díjának terhére.

3. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kompenzációhoz történő hozzájárulás aláírására.

102/2022.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

A „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívással kapcsolatos döntésekről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2553/2021. (VI.14.) polgármesteri határozat és az azt kiegészítő 9/2021. (VII.7.) számú képviselő-testületi határozat alapján, a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati kiírásra beadott pályázatát visszavonja, valamint ezzel egyidejűleg a 2553/2021. (VI.14.) polgármesteri határozatot és az azt kiegészítő 9/2021. (VII.7.) számú képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat a pályázat újbóli beadásáról dönt az alábbiak szerint:

Jászapáti Városi Önkormányzat pályázni kívána „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati kiírásra "Külterületi helyi közutak fejlesztése Jászapáti városban" megnevezéssel, 300 millió forint összegű támogatás elnyerésére.

A pályázaton belül a fejlesztéssel érintett ingatlanokaz alábbiak:

Jászapáti külterület 079 (Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdona)

Jászapáti külterület 069/14 (Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdona)

Jászapáti külterület 0256/1 (Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdona)

Jászapáti külterület 0249 (Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdona)

Jászapáti külterület 0244/40 (magán tulajdon)

Jászapáti külterület 0244/41 (magán tulajdon)

Jászapáti külterület 0244/42 (magán tulajdon)

Jászapáti külterület 081 (Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdona)

Jászapáti külterület 085 (Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdona)

Jászapáti külterület 069/37 (Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdona)

Jászapáti külterület 0264 (Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdona)

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének a terhére biztosítja az önerőt (5 %) a pályázaton való részvételhez.

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat vállalja, hogy a magán tulajdonban lévő, Jászapáti külterület 0244/23 hrsz. vonatkozásában a fenntartási időszak végéig szóló vagyonkezelő jogot jegyeztet be és a használatot biztosító szerződést megköti. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, valamint a tartós távollétében Pócs János alpolgármestert ezen kötelezettség teljesítéséhez szükséges dokumentumok aláírására és eljárások lefolytatására.

103/2022.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

„Belterületi utak-(Bercsényi utca és csatlakozó útszakaszok) felújítása Jászapáti városban” beszerzési eljárásról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belterületi utak-(Bercsényi utca és csatlakozó útszakaszok) felújítása Jászapáti városban”beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a pályázatban részletezett rossz állapotú útburkolati részek felújítási munkáinak elvégzésére vonatkozóan szerződést köt a legalacsonyabb árajánlatot adó PE-DA KER Kft-vel (5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a legalacsonyabb ajánlati ár és a pályázat pénzügyi kerete különbözeteként jelentkező 320.060 Ft összeget további önerőként a Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 11.) sz., az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 1. melléklet dologi kiadások sora terhére biztosítja.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ pontban meghatározott szerződés al

104/2022.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

„Közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a „Közvilágítás korszerűsítése” tárgyban kiírt, a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti nemzeti értékhatár szerinti, nyílt eljárás eredményes.

2./ Érvényes ajánlattevő: Oriental Lux Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8445 Csehbánya, Fő utca 37/a.).

3./ Tárgyi közbeszerzési eljárásban, a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva a nyertes ajánlattevő az Oriental Lux Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8445 Csehbánya, Fő utca 37/a.), mert ajánlattevő ajánlata érvényes, alakilag és tartalmilag is megfelel az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban rögzített követelményeknek, valamint az ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arány szempontokat.

4./ A nyertes ajánlattevővel a Kbt. szerinti moratórium lejártát követően leghamarabb, de legkésőbb az ajánlati kötöttség időtartamán belül a szerződés aláírásra kerül.

5./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert (tartós távolléte esetén Pócs János alpolgármestert) az Oriental Lux Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 8445 Csehbánya, Fő utca 37/a.) kötendő szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

107/2022.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

(Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Pajzs u. 14. szám alatti  (339/96 hrsz.) ingatlan értékesítéséről)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló 8/2022. (IV.22.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak alapján (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi határozatot hozza:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete eladja 1/2 tulajdoni hányadban Harmos Krisztián támogatást igénylőnek (vevőnek), 1/2 tulajdoni hányadban Harmos Bernadett támogatást igénylőnek (vevőnek) a Jászapáti Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 5130 Jászapáti, Pajzs u. 14. (hrsz.339/96) szám alatti ingatlant.
 1. Az építési telek kedvezményes vételára Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2012. (IX.14.) számú rendelet 14/A. §alapján kerül megállapításra: A Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló rendelet mellékletében foglalt telkek vonatkozásában a közművesítés költségeiről Jászapáti Városi Önkormányzat számlát állít ki. A számla ellenértékét a vevő a tulajdonjog átruházási szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül köteles kiegyenlíteni. A Pajzs u. 14. szám alatti ingatlan vételára a fenti rendelkezés értelmében 431.332,-Ft. A vevők a bruttó 431.332,- Ft, azaz bruttó négyszázharmincegyezer-háromszázharminckettő forint összegű vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírását követő öt napon belül fizeti meg átutalással Jászapáti Városi Önkormányzat MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10692461-49020039 számlaszámú bankszámlájára.
 2. A Felek tudomással bírnak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-ának rendelkezéseiről.
 3. Az ingatlan átruházási szerződés költsége, valamint a tulajdonjog átvezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj a kérelmezőket terheli.
 4. A kérelmezőknek írásban kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy:

a) Az ingatlan átruházási szerződés megkötését követő egy éven belül az építkezést megkezdik, két éven belül legalább az 50%-os készenléti állapotot elérik és legkésőbb négy éven belül a használatba vételi engedélyt a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban bemutatják.

b)Amennyiben az a) pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, akkor a telek mindenkori piaci árát köteles megfizetni a kérelmező. A piaci ár a számlázás napján érvényes telek ár.

c)Az ingatlan átruházási szerződés megkötését követő 10 éven belül az ingatlant nem idegeníthetik el. Amennyiben ezen kötelezettségüket megszegik, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésétől számított 30 napon belül a támogatás visszatérítéseként megfizetik az önkormányzat számára a telek mindenkori piaci árát. A piaci ár a számlázás napján érvényes telek ár.

d)Egyéb önkormányzati támogatást a lakóingatlan megépítéséhez nem igényelnek.

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, valamint tartós távolléte esetén, Pócs János alpolgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

108/2022.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

5130 Jászapáti, Petőfi Sándor út 102. (3877 hrsz) található ingatlan értékesítéséről szóló 40/2021 (VII. 29.) képviselő-testületi határozat harmadik módosításáról

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 93/2021. (X. 21.) képviselőtestületi határozattal már kiegészített, és a 142/2021. (XII. 16.) képviselő-testületi határozattal, valamint az 58/2022. (III. 17.) képviselő-testületi határozattal már módosított, az 5130 Jászapáti, Petőfi Sándor út 102. (3877 hrsz) található ingatlan értékesítéséről szóló 40/2021. (VII. 29.) képviselő-testületi határozat 4. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„4. A vevő a bruttó 6.000.000,- Ft, azaz bruttó hatmillió forint összegű vételárat két részletben (első részletet, 1.200.000.-Ft-ot, azaz egymillió-kettőszázezer forintot az adásvételi szerződés aláírásakor, a fennmaradó összeget, 4.800.000-Ft-ot, azaz négymillió-nyolcszázezer forintot 2022. december 31-ig) fizeti meg  átutalással Jászapáti Városi Önkormányzat MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10692461-49020039. számlaszámú bérlakás értékesítés lebonyolítás megnevezésű bankszámlájára.”

2. A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 93/2021. (X. 21.) képviselőtestületi határozattal már kiegészített, és a 142/2021. (XII. 16.) képviselő-testületi határozattal, valamint az 58/2022. (III. 17.) képviselő-testületi határozattal már módosított, az 5130 Jászapáti, Petőfi Sándor út 102. (3877 hrsz) található ingatlan értékesítéséről szóló 40/2021. (VII. 29.) képviselő-testületi határozat 10. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„10. A második vételárrészt, 4.800.000,- Ft, azaz négymillió-nyolcszázezer forint összeget a vevő munkáltatójától saját forrásból egyenlíti ki az eladó részére.”

3. Az 1. pont szerinti módosítás az 58/2022. (III. 17.) képviselő-testületi határozattal tett, a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzésére vonatkozó kiegészítést nem érinti.

4. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, hogy az 1-2. pont szerinti változásnak megfelelő adásvételiszerződés-módosítást aláírja, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

110/2022.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített beszámolóját 174.011 e Ft mérleg szerint főösszeggel, valamint – (mínusz) 3.142 e Ft összegű adózott eredménnyel jóváhagyja az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően.

111/2022.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat

A TOP_Plusz-1.1.3-21 - „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című felhívás kapcsán, Projekt-előkészítő tanulmány (PET) és Marketingstratégia elkészítése

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.1.3-21 - „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázat kapcsán, Projekt-előkészítő tanulmány (PET) és Marketingstratégia elkészítésére vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-vel (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

112/2022.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat

EFOP-1.5.3-16-2017-00032 - „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán, informatikai eszközök beszerzése

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” elnevezésű projekt kapcsán, informatikai eszközök beszerzésére vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Berény-Pénztárgép Kft.-vel (5100 Jászberény, Ártér utca 12.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

113/2022.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat

EFOP-1.5.3-16-2017-00032 - „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán, sportágválasztó rendezvény teljes körű lebonyolításáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” elnevezésű projekt kapcsán, sportágválasztó rendezvény teljes körű lebonyolítására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

114/2022.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat

EFOP-3.9.2-16-2017-00019 - „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán, tematikus táborok szervezéséről és lebonyolításáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” elnevezésű projekt kapcsán, tematikus táborok szervezésére és lebonyolítására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására

115/2022.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat

A Jászsági Egészségügyi Társulással kapcsolatos egyes döntések meghozataláról 

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében a Társulási Megállapodást, annak 5. pontjában az alábbi módosított tartalommal fogadja el: a Jászsági Egészségügyi Társulás időtartama 2023. június 30. napja. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Jászsági Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa felkérje a székhelytelepülés jegyzőjét és polgármesterét a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetésére, ennek körében különösen a módosításokkal egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére, és felhatalmazza a társulás elnökét, Tóth Nórát, hogy a módosításokkal egységes szerkezetű társulási megállapodást aláírja és bejegyzéshez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Jászsági Egészségügyi Társulás elnökének, Tóth Nórának a megbízatása 2023. június 30. napjáig meghosszabbodjon. Jászapáti Városi Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Jászsági Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a jelenlegi elnököt és a székhelytelepülés jegyzőjét, hogy a módosításokat a törzskönyvi nyilvántartáson átvezesse vagy meghatalmazott képviselője útján átvezettesse.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Jászsági Egészségügyi Társulás társulási tanácsa 15 nap helyett 8 napos időközzel legyen összehívható a Jászsági Egészségügyi Társulás társulási megállapodás 6. pontjában a következő szövegrész alkalmazásával „A társulási tanács ülését a napirend közlésével kell összehívni. A meghívó elküldésének napja és a társulási tanács ülésének napja között 8 napnak kell eltelnie.” Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a társulási megállapodás módosításához. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Jászsági Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa felkérje a székhelytelepülés jegyzőjét és polgármesterét a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetésére, ennek körében különösen a módosításokkal egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére, és felhatalmazza a társulás elnökét, Tóth Nórát, hogy a módsításokkal egységes szerkezetű társulási megállapodást aláírja és bejegyzéshez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Jászsági Egészségügyi Társulásnak a Jászsági Egészségügyi Társulás időtartamának módosítására, ezzel együtt a társulási megállapodás módosításáról szóló 13/2021. (XII. 23.) társulási tanácsi határozata javított szövegezéssel kerüljön módosításra az alábbiak szerint:

„13/2021. (XII. 23.) társulási tanácsi határozat

A Jászsági Egészségügyi Társulás időtartamának módosítására, ezzel együtt a társulási megállapodás módosításáról

A Jászsági Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa a Jászsági Egészségügyi Társulás időtartamát 2022. június 30. napjáig meghosszabbítja, egyben a társulási megállapodást ennek megfelelően módosítja. A Jászsági Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa felkéri a székhelytelepülés jegyzőjét és polgármesterét a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetésére, ennek körében különösen a módosításokkal egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére, és felhatalmazza a társulás elnökét, Tóth Nórát, hogy a módsításokkal egységes szerkezetű társulási megállapodást és a módosító társulási megállapodást aláírja és bejegyzéshez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.”

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Jászsági Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa felkérje a székhelytelepülés jegyzőjét és polgármesterét a módosítás társulási megállapodáson való átvezetésére, ennek körében a módosításokkal egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére, és felhatalmazza a társulás elnökét, Tóth Nórát, hogy a módsításokkal egységes szerkezetű társulási megállapodást aláírja a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 121/2021. (XII. 16.) képviselő-testületi döntés 1. pontjának javításához, módosításához az alábbi szövegezéssel:

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében a Társulási Megállapodást az alábbi módosított tartalommal fogadja el: a Jászsági Egészségügyi Társulás időtartama 2022. június 30. napja. A társulási megállapodás egyéb rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Jászsági Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa felkérje a székhelytelepülés jegyzőjét és polgármesterét a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetésére, ennek körében különösen a módosításokkal egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére, és hozzájárul ahhoz is, hogy felhatalmazza a társulás elnökét, Tóth Nórát, hogy a módsításokkal egységes szerkezetű társulási megállapodást és a módosító társulási megállapodást aláírja és bejegyzéshez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.”

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.

116/2022.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat

A Várunk Alapítvány kérelméről szóló 204/2019. (IX. 27.) képviselő-testületi határozat visszavonásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Várunk Alapítvány kérelméről szóló 204/2019. (IX. 27.) képviselő-testületi határozat visszavonásáról szóló előterjesztést és a Várunk Alapítvány kérelméről szóló 204/2019. (IX. 27.) képviselő-testületi határozatát a meghozatala napjára visszavonja.

117/2022.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat

A ZPT-B-2020-0080 azonosítószámú, „Biztonságtechnikai fejlesztés a Pájer Antal Művelődési Házban” című projekt kapcsán, Biztonságtechnikai, intelligens kamerarendszer kiépítéséről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a ZPT-B-2020-0080 azonosítószámú, „Biztonságtechnikai fejlesztés a Pájer Antal Művelődési Házban” című projekt kapcsán, Biztonságtechnikai, intelligens kamerarendszer kiépítéséről vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jász-Automatika Kft-vel. (5136 Jászszentandrás, Alkotmány u. 18.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kamerarendszer kiépítéséhez szükséges többletforrást, azaz bruttó 208.300 Ft-ot, a Jászapáti Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 9.1. melléklete, kiadások táblázat 23. beruházások sorának terhére biztosítja.

3./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

118/2022.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat

a Jászberényi Tankerületi Központ (5100 Jászberény, Szabadság tér 16.) javára alapítandó szolgalmi jogról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jászberényi Tankerületi Központ (5100 Jászberény, Szabadság tér 16.) javára alapítandó szolgalmi jogról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja az 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában lévő

- Jászapáti, belterület 2 helyrajzi számú, természetben az 5130 Jászapáti, István király út 4. „felülvizsgálat alatt” található, kivett közösségi ház, udvar és egyéb épület megnevezésű,

- Jászapáti, belterület 3 helyrajzi számú, természetben az 5130 Jászapáti, István király út 6. „felülvizsgálat alatt” található, kivett kultúrház, udvar megnevezésű, valamint

- Jászapáti, belterület 4 helyrajzi számú, természetben az 5130 Jászapáti, István király út 10. „felülvizsgálat alatt” található, kivett kultúrház, kereskedelmi egység és udvar megnevezésű

ingatlanokra vonatkozóan a Jászberényi Tankerületi Központ (székhelye: 5100 Jászberény, Szabadság tér 16., törzskönyvi azonosító száma: 837271, adószáma: 15837271-2-16, statisztikai számjele: 15837271-8412-312-16, képviseli: Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató) javára gázterv engedélyeztetéséhez szükséges szolgalmi jog – térítésmentes – alapításához. A gázterv engedélyeztetéséhez szükséges szolgalmi jog alapítására a Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében – Jászapáti megnevezésű, EFOP-4.1.2-17-2017-00111 kódszámú pályázat keretében kerül sor. A szolgalmi jog térítésmentes alapítását az indokolja, hogy a szolgalmi jog jogosultja oktatási igazgatási államháztartási feladatot ellátó intézmény, amely fenntartásában működő iskolaépület a település tanköteles korú gyermekeinek képzési helyéül is fog szolgálni. A vázrajz készíttetésének geodéziai és hatósági díjait a vonatkozó fejlesztési projekt elszámolható költségeként a Jászberényi Tankerületi Központ fizeti meg.

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy jelenleg a Katolikus Szeretetszolgálat (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/a.) használja és továbbiakban is használni kívánja az önkormányzat tulajdonában lévő, Jászapáti, belterület 2 hrsz. ingatlanhoz tartozó terület meghatározott részét, amely az állami feladat-ellátás biztosítása érdekében az idősek otthona udvaraként funkcionál.

3. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete már jelen képviselő-testületi határozatában felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, hogy az 1. pont szerinti gázterv engedélyeztetéséhez szükséges szolgalmi jog alapításáról szóló együttműködési megállapodást és a záradékolt vázrajzot aláírja, a szükséges további jognyilatkozatokat megtegye.

120/2022.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 1. ajtó (2805/3/A/8 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 77 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás közérdekű célból történő bérbeadásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c.) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 1. ajtóalatt található (2805/3/A/8 hrsz.) 77 m2 alapterületű „Centrum lakások” költségelvű bérlakás közérdekű célból történő bérbeadására Farkas László jászapáti lakos részére 2022. június 1. napjától a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, valamint munkaviszonyának fennállása alatt, de legfeljebb 5 év időtartamra bérleti jogot biztosít.

A kérelmező kérelmét Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya alatt adta be, így a közérdekű célból történő bérbeadásra vonatkozó kérelmét, a Rendelet 18.§-a alapján kell elbírálni.

A 77 m2 alapterületű összkomfortos költségelvű bérlakás bérleti díja: az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete mellékletében megállapított bérleti díj és területnagyság szorzata havonta.

2.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

A határozat alapja Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelete.

121/2022.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozat

5130 Jászapáti, Petőfi Sándor út 102. (3877 hrsz) található ingatlan értékesítéséről szóló 40/2021. (VII. 29.) képviselő-testületi határozat harmadik módosításáról szóló 108/2022. (V. 19.) képviselő-testületi határozat kijavításáról

1.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kijavítja a 5130 Jászapáti, Petőfi Sándor út 102. (3877 hrsz) található ingatlan értékesítéséről szóló 40/2021. (VII. 29.) képviselő-testületi határozat harmadik módosításáról szóló 108/2022. (V. 19.) képviselő-testületi határozat 2. pontját az alábbi szövegre:

2. A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 93/2021. (X. 21.) képviselőtestületi határozattal már kiegészített, és a 142/2021. (XII. 16.) képviselő-testületi határozattal, valamint az 58/2022. (III. 17.) képviselő-testületi határozattal már módosított, az 5130 Jászapáti, Petőfi Sándor út 102. (3877 hrsz) található ingatlan értékesítéséről szóló 40/2021. (VII. 29.) képviselő-testületi határozat 10. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„10. A második vételárrészt, 4.800.000,- Ft, azaz négymillió-nyolcszázezer forint összeget a vevő saját forrásból egyenlíti ki az eladó részére.”

2.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az adásvételi szerződés módosítás aláírására, illetve amennyiben addig a módosítás a 2022. május 31. napi határidőre tekintettel aláírásra kerül, azt elfogadja és megerősíti.

Határidő:2022. május 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester útján dr. Tóth Nóra jegyzői referens