A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ Intézményvezető (magasabb vezető)

Jászapáti Városi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2027.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •  Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség;
 •  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 •  magyar állampolgárság;
 •  cselekvőképesség;
 •  büntetlen előélet;
 •  257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti szakmai gyakorlat;
 •  a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;
 •  szociális szakvizsga megléte vagy a vezetői megbízást követő két éven belül a pályázó vállalja a szociális szakvizsga letételét;
 •  pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§ (1) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Fényképes szakmai önéletrajz;
 •  az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
 •  nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§ (1) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok;
 •  végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai;
 •  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;
 •  nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 •  hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;
 •  nyilatkozat a Kjt. 41.§ (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;
 •  nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;
 •  nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását;
 •  nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző nyújt, a 57/540-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Postai úton, a pályázatnak a Jászapáti Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Dr.Szlovencsák Imre út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JAP-PU/112/2022, valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a Vhr. 1/A. § (10) bekezdésében megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi, majd ezt követően a Képviselő-testület első ülésén bírálja el. A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  Jászapáti Város honlapja
 •  Jászapáti Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszapati.hu honlapon szerezhet.

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100