A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖZOKTATÁSI VAGY FELSŐOKTATÁSI TANULÓKNAK, HALLGATÓKNAK

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖZOKTATÁSI VAGY FELSŐOKTATÁSI TANULÓKNAK, HALLGATÓKNAK

 

Jászapáti Város Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt keretében.

A Települési Ösztöndíjpályázat alapvető céljai első sorban,

hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget,

hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítását követő 3 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntesen részt vesz.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság

- Jászapáti állandó lakóhely

- szociálisan hátrányos helyzet

- közoktatási vagy felsőoktatási tanulói/hallgatói jogviszony

- kiskorú esetén a törvényes képviselő által aláírt pályázati adatlap

- egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül (erről nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak)

Előnyt jelent:

kimagasló tanulmányi eredmény (3.80 felett)

A megítélhető átlagos támogatás összege: 38.000,-Ft/fő/hó

Támogatási időszak: 2022. február 01. - 2022. június 30. (5 hónap)

Az összeg folyósítása átutalással történik a pályázó által megadott számlaszámra.

Pályázat benyújtása:

kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 20.

A pályázat kötelező mellékletei:

- Pályázati adatlap hiánytalan kitöltése, a megfelelő részek aláhúzása.

- Tanulói/hallgatói jogviszony igazolása.

- Előző félévi tanulmányi eredményről készült hitelesített igazolás. (2021/2022-es tanév 1. félévi)

- Igazolás vagy nyilatkozat a hátrányos helyzetről.

- A pályázóval egy háztartásban élő munkavállalók, munkaviszonyából, más foglalkoztatási jogviszonyból (például közfoglalkoztatási jogviszony) származó jövedelmének igazolása, munkáltatói jogviszony igazolás és jövedelem igazolás formájában. A jövedelem igazolásnak tartalmaznia kell az utolsó ledolgozott hónapban kapott jövedelmet nettó és bruttó összegben.

- Társas és egyéb vállalkozásból, őstermelői illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem igazolása.

- Táppénz, gyermekgondozási támogatások, GYES, GYED, CSED, családi pótlék stb. utolsó csekkszelvény másolata, az összes gyermekre vonatkozóan.

- Tartós beteg, vagy rokkant személy esetén igazolás és a támogatásról, csekkszelvény vagy másolat csatolása.

- Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások hivatalos igazolása és a kapott támogatási összeg csekkszelvényének másolata.

- Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások összegének igazolása.

- Munkanélküli hozzátartozó esetén, igazolás a munkaügyi központtól, hogy az adott személy álláskeresési járadékban részesül-e, továbbá az álláskeresési járadék összege.

- Bármely egyéb jövedelem, támogatás.

Hiányosan, nem megfelelő részletességgel kitöltött vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek!

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, zárt borítékban Jászapáti Városi Önkormányzat portáján vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).

A borítékra kérnénk ráírni: „EFOP-3.9.2. ösztöndíj pályázat”

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2022. május 10. A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 munkanapon belül tájékoztatást kapnak.

Adatkezelés:

A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt adatait kezelje.

Jászapáti, 2022. április 06.

Farkas Ferenc sk.
polgármester
Jászapáti Városi Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÁLYÁZATI ADATLAP 

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100