A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Rácz Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezető (magasabb vezető)

Belügyminiszter
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rácz Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményvezető 
(magasabb vezető)

beosztás ellátására.

Aközalkalmazotti jogviszonyidőtartama:
határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. január 21. - 2027. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye,
5130 Jászapáti, Kossuthút18.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes 
működtetése,fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközöktől elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Azilletmény megállapítására és a juttatásokraa Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényrendelkezései, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011.éviCXC.törvény,valamintapedagógusokelőmenetelirendszerérőlésközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényköznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendeletaz irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola,egyetemi szintű végzettség és az oktatott zeneművészeti ágban a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár vagy művész vagy előadóművész szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
anevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörbenfennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakör bentörténő,határozatlanidőreteljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatokfeltüntetésével),
90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
a pályázó szakmai önéletrajza,
a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához  (harmadikszeméllyel közléséhez),
a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázatesetén megbízásijogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezető imegbízásiokmány ,illetvekinevezésidokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmastárhellyel
(Ügyfélkapuval),vagy legkésőbb pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést 
létesít.
Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztáslegkorábban 2023. január 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információtMészárosné Vas Márta szakmai igazgató-helyettesasszony nyújt, 06-57-795-203 vagy 06-30-626-6316-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Belügyminiszter címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Szabadságtér 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:TK/098/01264-1/2022 , valamint a beosztásmegnevezését: Rácz Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola - Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

http://www.jaszapati.hu/ - 2022. október 3.
http://kk.gov.hu/jaszbereny - 2022. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban) zártborítékban kérjük megküldeniJászberényi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Rácz Aladár Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/jaszbereny honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltatóáltal Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100